SVOBODA, O. Návrh implementace business strategie podniku v kontextu využití IS/IT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autor práce předkládá velmi dobrou práci. V průběhu zpracování postupně prokázal schopnost kombinovat různé přístupy z oblasti strategie a informatiky pro řešení reálného problému. Velmi pozitivně hodnotím osobní zaujetí a schopnost promítnou řešení práce do reálného fungování dané firmy. Výše uvedené komentáře nijak nezpochybňují praktickou využitelnost a kvalitu práce. Vyplývaí spíše z rozsahu práce, která reálně propojue dvě témata, a to tvorbu business strategie, respektive business modelu, a využití nástrojů IS/IT pro implementaci strategie. V situaci, v jaké se firma nacházela, musel autor řešit obě dvě témata. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky Jakým způsob byste hodnotil rizika spojená s implementací navrhovaných opatření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce je definován jasně v kontextu řešení reálného problému konkrétní firmy. Upřesnění cíle v textu práce jednoznačně vychází ze zadání. Cíle práce jsou splněny v odpovídající míře.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor v práci vhodně kombinuje východiska strategického managementu s přístupy v oblasti informatiky. Metodický a teoretický základ je vhodně zvolen a odpovídá řešenému problému. Analytická část z pohledu strategického řízení dostatečně charakterizuje situaci firmy a poskytuje odpovídající východiska pro využití IS/IT při implementaci strategie. Autor musel v rámci zpracování práce definovat i samotnou strategii a z tohoto pohledu je i tato část analýzy v zásadě jeho vlastním návrhem. Velmi základní je aplikace swot analýzy, která je řešena pouze výčtem faktorů bez dalšího komentáře.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autor mohl věnovat více pozornosti souhrnnému zhodnocení teoretických východisek. Zvolený přístup dílčích komentářů v textu je nevhodný. Vybrané analytické metody vhodně doplňuje souhrnem, případně grafickým vyjádřením (např. 7S nebo HOS), čímž posiluje vypovídací schopnost analýz. U některých výstupů analýz volí autor ne zcela vhodnou formu odražek bez detailnějšího komentáře (např. 3.2.6), nicméně relevantní informace předkládá. Potenciál swot analýzy není dobře využit. Při prezentaci návrhů by v úvodu bylo vhodné uvést komplexní strukturu návrhové části.
Praktická využitelnost výsledků B Autor jednoznačně vychází z potřeby řešit problém konkrétní firmy, se zohledněním reálných možností a s požadavkem na maximální funkčnost. Poměrně jasně definuje východiska návrhů. Logika návrhů respektuje návaznost na strategické cíle a pořebu podpory klíčových částí business strategie a souvisejících oblastí. Některé návrhy jsou do určité míry obecnější. To však, s ohledenm na zaměření na strategickou údoveň řízení, nepředstavuje až tak zásadní problém. Návrhy dostatečně vymezují směr, kterým se firma v dané oblasti hodlá ubírat a autor si je vědom potřeby využití nějaké formy akčních plánů nebo projektů pro zabezpečení realizace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje určité množství překlepů a gramatických chyb. V některých částech preferuje autor spíše popisný styl vyjadřování (analýza, návrh) před odborným textem. Nicméně podstata problému je vždy vystižena.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Práce se zdroji a způsob citování jsou na průměrné úrovní. V některých částech by bylo vhodné lépe uvádět použité zdroje, v některých částech pak zdroj chybí (např. kapitola 2.4.2).
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Polák, Vojtěch

Závěrečná práce obsahuje po odborné stránce všechny náležitosti týkající se daného tématu. Zvláště pak oceňuji kritický přístup v praktické části, kde autor pro podnik volí konkrétní a dosažitelná východiska při zavádění IS.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94915