KONEČNÝ, P. Fyzická bezpečnost v průmyslovém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Práce splnila stanovené cíle. Návrh opatření odpovídá vážnosti situace v organizaci. Navržená opatření vycházející z ISMS v případě jejich realizace jednoznačně zvýší bezpečnost v organizaci. V práci je ekonomické zhodnocení nahrazeno konstatováním bez bližší strukturalizace nákladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V práci jsou použity nezvyklé pojmy a názvy pro daná zařízení. Dále není uveden seznam pojmů a použitých zkratek pro bližší vysvětlení problematiky.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ondrák, Viktor

Velmi dobrá práce. Diplomant prokázal hluboké znalosti v oblasti ISMS, zvláště v problematice fyzické bezpečnosti. Analýza je provedena důsledně a důkladně. Navržená opatření výrazně zvyšuji fyzickou bezpečnost objektu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103538