KREJČÍ, P. Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je vytvořena v oblasti tvorby logistické koncepce v průmyslovém podniku. Bere v úvahu i postavení podniku v logistickém řetězci, především dodavatelských stupňů, včetně dodržení plynulých materiálových toků ve výrobním procesu. Tento přístup je nutno vyzvednout jako přínos autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle naplnil na základě řešení dílčích cílů a to jak na základě informačních toků, tak i vlastních materiálových toků.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vychází ze závěrů analytické části a je zaměřen do oblasti provázanosti nákupu potřebných materiálových prvků ve vazbě na výrobní plány k zabezpečení potřebných výkonů na každém pracovišti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Získané závěry návrhové části jsou dobře utříděny pro realizaci na všech pracovištích výrobní základny podniku a zajistí plynulost materiálových toků mezi nimi.
Praktická využitelnost výsledků C Na základě přínosů, které jsou vyjádřeny odborným odhadem, lze konstatovat, že sestavený návrh logistické koncepce po odsouhlasení TOP managementem, bude v podniku realizován a bude obsahovat využitelnost pro realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti včetně uspořádání práce a odborné jazykové kultury odpovídají zadaným požadavkům na inženýrskou práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je sestavena na základě internetových i odborných literárních zdrojů v celkovém počtu 23. Autor pracoval i s daty z podniku. Citace odpovídají pravidlům na zpracování inženýrské práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Cílem DP je tvorba logistické koncepce s vazbou na ostatní činnosti a racionalizace informačního a materiálového toku v podniku. Jedná se o strojírenskou výrobu malých dílů ve velkých seriích-až miliony ks/rok. To klade značné požadavky na tento typ výroby. Navrhuje 7 návrhů na zlepšení, vč. odhadů přínosů. Obrázky neuvádí zdroj, byť je z textu zřejmý. Cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92256