SEKULA, R. Návrh databázového systému pro správu akcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na uspokojivé úrovni. Hlavní cíl práce v podobě návrhu databázového systému a datové struktury pro správu akcí u vybraného subjektu byl naplněn. Zaměření práce je především na technickou realizaci v rámci definovaných podmínek cílového subjektu, přičemž ostatní části jsou zestručněny (např. datový model a funkcionalita pro správu akcí včetně analytických možností, zhodnocení práce, apod.), což omezuje využití práce v širším kontextu. Zpracování odpovídá základním požadavkům, avšak lze nalézt drobné nedostatky ve formátování, stylistice a potažmo v použitém jazyce a odborné terminologii, což negativně ovlivňuje celkový dojem. Z práce je patrná autorova snaha o funkční řešení pro daný subjekt, avšak s omezenými možnostmi zobecnění řešené oblasti v širším kontextu. Práci by prospělo rozvedení výše zmíněných oblastí a doplnění praktických a konkrétních přínosů, kterých může být dosaženo implementací uvedených návrhů. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaké základní procesy v oblasti správy akcí podporuje Vaše navrhované řešení? Jak byste zhodnotil Váš návrh z hlediska času pro vývoj a následnou implementaci? Do jaké míry Vaše řešení reflektuje možnou budoucí potřebu analýz?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Klusák, Aleš

Práce se zabývá návrhem databázového systému pro správu akcí dle požadavků společnosti ANeT-Advanced Network Technology. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a strukturou. V návrhové části je přehledně zpracován návrh databázové struktury, která reflektuje požadavky ve společnosti a je realizována na databázovém serveru MS SQL Server. Následně je databáze provázána s objekty relačního frameworku .NET Entity Framework. V práci chybí ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. Formální zpracování je na dobré úrovni bez závažnějších nedostatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 102157