BOČKOVÁ, R. Podnikatelský plán založení wellness centra v Moravských Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Práce je s ohledem na použité analytické metody, včetně návrhů řešení, formální stránky a v návaznosti na stanovené cíle práce zpracovaná na dobré úrovni. Jednotlivé části jsou navzájem logicky a systematicky propojeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na dobré úrovni, které podporují zpracování ekonomicky realizovatelného podnikatelského plánu v oblasti založení wellness centra ve vybrané lokalitě.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Studentka v práci užívá standardní metody strategického řízení pro analýzu a evaluaci faktorů z prostředí. Kvalita a hloubka použitých analytických metod je na dobré úrovni, ačkoliv by samozřejmě mohla být na propracovanější úrovni s ohledem na stanovení kriteriálních vah u každého z faktorů a stanovení strategických alternativ, nicméně daná úroveň je s ohledem na specifikace problému dostačující. Studentka také provedla vlastní primární výzkum v podobě online distribuovaného dotazníkové šetření, které je na velmi dobré úrovni jak po stránce transparentnosti návratnosti dotazníku, tak reliabilitu položených otázek s dostatečnou vypovídací hodnotou pro sestavení plánu poskytovaných služeb a marketingového plánu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z hlediska odbornosti práce, tak i schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na velmi dobré úrovni.
Praktická využitelnost výsledků C Práce je s ohledem na využitelnost pro praxi na dobré úrovni a je reálně použitelná pro spuštění podnikání v dané oblasti, nicméně některým cílům a návrhům (např. u 8P) chybí "tah na branku", tedy jakým způsobem toho má být dosaženo, což do určité míry omezuje možnost naplňování a kontroly klíčových akcí a aktivit ze strany praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky a systematicky propojeny, včetně ekonomického zhodnocení návrhů v této práci. Studentka v práci používá odpovídající odborné jazykové úrovně a relevantní terminologii, nicméně v důsledku možná nepozornosti užívá u některých názvů podkapitol pojmů, které explicitně zahrnují i část druhého významu (např. strategická analýza a analýza odvětví apod.). Z hlediska formálních náležitostí musím vytknout neoznačování (popis) proměnných x a y ve sloupcových grafech, formátování řádků či špatnou čitelnost některých grafů použitých ve SLEPT analýze.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků dat z provedení vlastního primárního výzkumu trhu.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

portfolia, Soňa Bastlová, analytik řízení úvěrového

Předložená diplomová práce naplňuje cíl stanovený v zadání. Teoretická část je vhodně strukturovaná a autorka témata prochází do dostatečné hloubky. V praktické části se již diplomantka věnovala vlastnímu podnikatelskému záměru. Tato část je velmi zdařilá, do konkrétních detailů řeší způsob založení a následné očekávané hospodaření vlastního wellness centra dle diplomantkou navrhované strategie. Podnikatelský záměr je sepsán s patřičnou péčí a znalostmi. Je komplexní. Nutno vyzdvihnout zejména reálnost celého projektu, kdy očekávané generované zdroje společnosti by měly být dostatečné na krytí dluhové služby vyplývající z poskytnutého úvěru. Kvalitně je zpracována i oblast zhodnocení rizik. Úspěch začínajícího podnikatele tkví mimo jiné v identifikaci veškerých potencionálních rizik a vyvinutí maximálního úsilí o jejich redukci případně eliminaci. I této části je v diplomové práci věnována nemalá pozornost, což je dalším aspektem, proč diplomovou práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103448