BLAHÚT, J. Automatická expoziční jednotka pro výrobu DPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupa, Jan

Během řešení práce bylo zjištěno, že určité kroky, které jsou vydefinované zadání nelze s daným typem přístroje splnit, proto byl navržen jiný postup, který však ve výsledku vedl k úspěšnému naplnění hlavního cíle DP. Výsledný produkt dosáhl velmi dobré kvality výstupu, což je bezesporu zásluhou toho, že má student evidentně spoustu vlastních zkušenosti s konstrukcí, programováním a modelování. Díky tomu byl student nadmíru samostatný a na konzultace byl vždy dobře připravený. Písemná práce však vykazuje řadu nedostatků. Například se v práci píše o souřadném systému, ale nikde není zmínka, kde je počátek a jak je orientován vůči konstrukci, systém není ani zakreslen. Rešeršní část je relativně stručná. Kvalita některých obrázků je velmi nízká. Některé obrázky nemají uvedený zdroj v titulku, avšak zdroj je uveden za odkaz na obrázek v textové části. Vytknul bych zbytečné opakování cílů práce, které jsou uvedeny v zadání. Formátování a uspořádání práce by mohlo být na lepší úrovni. Pozitivně bych hodnotil úvahy týkající se eliminace optických vad a také zaznamenání a interpretaci výsledků testů expozičních časů. Student se dobře zorientoval v problematice bez-maskové expozice a navrhl velmi optimální řešení, které zrealizoval na míru potřebám mechatronické laboratoře MechLab. Výsledný produkt práce usnadní a velmi urychlí vývoj mechatronických zařízení. Celkové hodnocení práce výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Spáčil, Tomáš

Pan Blahút se v práci zabývá zařízením pro expozici fotoemulze bez potřeby krycí masky a přesným polohováním exponované desky plošných spojů. Konstrukce a možnosti zařízení jsou obsáhle popsány v mnoha zdrojích a pro realizaci zadání není třeba příliš vlastní invence. Autor se namísto úpravy optické soustavy soustředil na výrobu manipulačního zařízení, což bych z pohledu robustnosti viděl jako zdroj možných komplikací, nicméně realizované řešení dává možnost exponovat desky "libovolného" rozměru. Kladně hodnotím dotažení celého projektu do úspěšného konce a kvalitu vyvolaných DPS, která jistě dostačuje požadavkům univerzitní laboratoře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96685