LITERA, J. Řízení vírového proudění v sací troubě vodní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Jiří Litera se zabýval problematikou aktivního řízení, tj. potlačení, vírového copu v sací troubě vodní turbíny. Vycházel ze základní myšlenky prof. Resigy o vstřikování vody nábojem oběžného kola a hledal alternativy k tomuto přístupu. Hlavní ideou bylo ovlivnit proudění v oblasti nejintenzivnějších smykových vrstev, těsně za nábojem turbíny. Dalšími variantami bylo přerušované vstřikování a vstřikování proudu vody s opačným smyslem rotace. Student na výsledcích výpočtových modelů ukázal, že alternativní přístupy mohou vést k výraznější eliminaci tlakových pulzací, bohužel za cenu vyšších energetických nároků. Student se práci na DP věnoval intenzivně již od začátku, pravidelně svou práci konzultoval a přistupoval k její tvorbě s rozmyslem. Výsledky práce budou dále využity pro aktuální výzkum na odboru. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štefan, David

Téma diplomová práce je založeno na aktuální problematice řešící bezproblémový chod vodních elektráren v širokém provozním pásmu. Konkrétně se zaměřením vzniku nestabilní vírové struktury v savce Francisovi turbíny. Diplomová práce je zpracována na kvalitní úrovni. První část práce obsahuje úvod a rešerši dané problematiky s odkazem na relevantní literaturu. V hlavní části je řešeno několik variant vstřikování vody do prostoru difuzoru. Cílem bylo srovnat efektivnost řešení tak, aby byl potlačen negativní vliv spirální vírové struktury vznikající v důsledku nestability vířivého proudění. Vyhodnocení je založeno na CFD simulaci takzvaného vírového generátoru navrženého výzkumným týmem na Univerzitě v Temešváru. Jedná se o veřejně dostupný test-case simulující pod-optimální provozní bod Francisovi turbíny se vznikem vírového copu způsobující nežádoucí tlakové pulzace. Autor práce využil publikované informace z měření, které se zabývalo jedním ze způsobů eliminace vírové struktury axiálním vstřikováním vody z prostoru náboje vírového generátoru. Na základě vypočtených časově středních hodnot tenzoru rychlosti deformace a lokalizace maxima byla vybrána vhodná oblast pro umístění řídících prvků. Jednotlivé metody vstřikování vody navržené v této diplomové práci jsou detailně vyhodnoceny z hlediska eliminace tlakových pulzací a energetické náročnosti. Dále je pak uvedeno kritické posouzení s výše zmíněným experimentem. Jsou vyzdviženy nejlepší řešení a nastíněno možné pokračování v tomto výzkumu. Diplomová práce je napsána srozumitelně a čtenář je postupně a detailně seznámen s jednotlivými způsoby, která jsou v závěru srovnány. V práci je několik drobných nedostatků (shrnutých níže), které nemají nijak zásadní vliv na kvalitu a porozumění práce. Diplomovou práci navrhuji k obhajobě. Seznam výtek/nedostatků: 1) V EN abstraktu (řádek 10) chybí spojka „and“ mezi „part load and over load“. 2) Str. 34, obr. 26 u porovnání 2D a 3D časově středního rychlostního pole by bylo dobré mít stejné rozmezí hodnot u barevné škály kontury. 3) Bylo by přínosné krátké srovnání spočtené A-f charakteristiky vírové struktury s předchozími výsledky jiných autorů. (Tj. vliv sítě, použitého modelu turbulence atd.) 4) Str. 39, obr. 32 Zdá se mně, že by namísto 3D grafu byla lepší prostá 2D kontura časově středních hodnot tenzoru rychlosti deformace 5) Str. 43, není zde uvedeno, pro jakou hladinu byla vyhodnocena frekvence a amplituda. Nicméně v dalších kapitolách už je to uvedeno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101339