ŠIMÍČEK, P. Sací a výfukové potrubí motoru V8 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Diplomová práce pana Petra Šimíčka se zabývá návrhem sacího a výfukového potrubí pro závodní motor V8. Během řešení své práce se musel student plně obeznámit s konstrukcí a fungováním spalovacího motoru, sestavit výpočtový model a navrhnout pro zadané podmínky optimální kombinaci sacího a výfukového potrubí. Student ke své práci přistupoval odpovědně a systematicky. Do jisté míry musel i pracovat pod tlakem zodpovědnosti, protože jeho návrhy a dílčí kroky byly přímo porovnávány s reálným měřením. Pan Šimíček prokázal, že dokáže prakticky aplikovat znalosti získané během studia. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bradávka, Marek

Bakalář pan Petr Šimíček se ve své diplomové práci zabývá sacím a výfukovým potrubím motoru V8. V kapitolách jedna a dvě se student zabývá obecným popisem základních částí sacího a výfukového potrubí. Kapitoly jsou krátké a přehledné a je nutné ocenit, že je student nezaplnil zbytečnými obrázky a textem. V dalších kapitolách se pan Šimíček věnuje sestavení matematického modelu spalovacího motoru. Student zde velmi podrobně popisuje použité vztahy, které matematický model využívá, na druhé straně zde neuvádí konkrétní hodnoty volených konstant, které jsou do vzorců dosazeny (konstanty Vibeho funkce). Kapitola šest se věnuje porovnání výsledků simulace a reálné měření. Je zde doslovně uvedeno, že model „byl odladěn“ podle reálného měření, ale není zde vůbec naznačeno, jakým způsobem byl model doladěn a co se oproti původním předpokladům v nastavení modelu muselo změnit. Z tohoto důvodu je trochu zavádějící porovnání výsledků v kapitole 6.1, protože pokud byl model naladěn na hodnoty reálného měření, tak by rozdíl mezi modelem a měřením neměl být žádný. Zbytek práce se věnuje návrhu vhodných rozměrů sacího a výfukového potrubí. Student zde porovnává různé kombinace rozměrů a jejich vliv na výsledný průběh výkonu a točivého momentu. Možná je zde až moc nadužíváno slovo „optimalizace“ a bylo by přesnější uvádět, že student prováděl citlivostní analýzu. Grafy v kapitole osm odpovídají citlivostní analýze a tedy vlivů vstupních parametrů na výsledek, než optimalizaci. Na závěr student provedl zhodnocení výsledků. Z celé práce je patrné, že student pochopil principy fungování spalovacích motorů a dovede je i vhodným způsobem aplikovat při řešení reálného problému. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100485