PODHORSKÝ, J. Návrh granulačního kotle na černé uhlí, 540 °C, 9,4 MPa, tnv = 170 °C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

DP řešila umístění nového kotle v kotelně po demontovaném kotli. Při zachování mlýnice bylo úkolem diplomanta navrhnout parní práškový kotel s přirozenou cirkulaci a s co největším dosažitelným parním výkonem.Diplomant pracoval iniciativně se zájmem a prokázal potřebnou míru znalostí pro inženýrskou práci v oboru kotle a jejich návrhů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nechvátal, Ondřej

Obsahem předložené diplomové práce je návrh parního granulačního kotle pro spalování černého uhlí s požadavkem zástavby do stávající kotelny. V průběhu výpočtu student řešil návrh a uspořádání výhřevných ploch s cílem dosažení maximálního výkonu kotle. Současně byla aplikována opatření k dosažení požadovaných emisí NOx. Navržené řešení je doloženo tepelným výpočtem kotle. Práce obsahuje stechiometrické výpočty, tepelnou bilanci kotle, výpočet a návrh spalovací komory a výpočty jednotlivých ploch. Vhodně je navrženo rozdělení ekonomizéru a umístění technologie SCR. Ve shodě se zadáním byl vypracován výpočtový projekt kotle, ze kterého je patrné uspořádání výhřevných ploch kotle a schéma zapojení tlakového systému kotle Kladně hodnotím netradiční řešení II tahu kotle, který není chlazen membránovou stěnou. Na druhou stranu není využit celý volný prostor kotelny a projekční řešení navržené dispozice kotle by bylo komplikované. Práce je uspořádána logicky s minimem překlepů a pravopisných chyb. Grafické uspořádání mohlo být přehlednější a chybí mi jasné popisy tabulek. Student při zpracování diplomové práce postupoval systematicky a zvládl řešení zadané problematiky. Práce splnila požadavky zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101135