COUFALÍK, M. Vířivé čerpadlo jako možná srdeční náhrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Diplomová práce je rozsáhlou studií vířivých čerpadel nejen pro standardní použití, ale se zaměřením na jejich využití v medicíně jako srdeční náhrady. Autor se proto v rešeršní části věnuje i vlastnímu lidskému srdci a krvi, jako případu nenewtonské kapaliny. První část práce rozebírá fyziologické hodnoty srdeční činnosti z hlediska technického a také konstrukčního. Zabývá se používanými srdečními náhradami a vyhodnocuje jejich klady a zápory. Krev a její vlastnosti zahrnuje do reologických modelů a řeší důvody vzniku hemolýzy. Dále se autor podrobně věnuje čerpadlům vířivým, jejich konstrukci, proudění uvnitř i vznikajícím ztrátám. Vybírá prvky čerpadel, které by mohly mít vliv na změnu charakteristiky. V této kapitole také srovnává čerpadlo vířivé, s nejběžněji používaným radiálním odstředivým a vysvětluje důvody možného použití pro srdeční náhradu. Experimentální část práce probíhala v laboratořích OFI VK, proměřena byla dvě komerčně vyráběná vířivá čerpadla. Díky využití podobnostních kritérií autor ověřil jejich podobnost a počítačové modelování později srovnával jen s jedním. Logickým pokračováním diplomové práce bylo počítačové modelování využitím komerčních softwarů ANSYS CFX a Fluent. Autor vytvořil několik modelů sítě s různým počtem prvků a díky literární rešerši optimalizoval výběr na síť, která ještě vyhovuje požadavkům na popis víření v čerpadle, ale ještě umožňuje rozumné výpočtové časy. Výpočet provedl stacionárně i nestacionárně s použitím různých výpočetních modelů a výsledky podrobně analyzoval. Na základě srovnání měření, výpočtového modelování a požadovaných parametrů srdce navrhl úpravu oběžného kola, kterou ověřil výpočtem. Diplomová práce je na výborné grafické i stylistické úrovni, formálně splňuje všechny požadavky a naplňuje stanovené cíle. Autor pracoval aktivně, výborně používal literaturu a to nejen českou, ale i anglickou a německou a vyvozoval správné závěry. Práce je obsáhlá a komplexní, vykazuje všechny kladné znaky kvalitní výzkumné činnosti. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klas, Roman

Navrhovaná známka

Klas, Roman

Diplomant se ve své práci zaměřil na studium srdečních náhrad a podpor, věnoval se problematice krevního oběhu jeho dynamice a proudění krve obecně. Rozsáhlá pasáž také mapuje vlastnosti krve, její specifika a popisuje rovněž činnost srdce. Z hlediska struktury práce, jsou její dvě třetiny věnovány rešerši, která je veskrze podrobná s dostatkem aktuálních informací z oboru. S ohledem na tuto skutečnost působí praktická část poměrně stručně, ale je to dáno především nadstandardně zpracovanou úvodní pasáží. Věcná náplň práce pak zahrnuje experiment a CFD simulace dvou vířivých čerpadel. Zde stojí za zmínku především snaha o dvojí přístup v uchopení problému doplněný o použití dvou CFD řešičů, byť jeden z nich nakonec požadované výsledky nepřinesl. Úspěšnou nestacionární numerickou simulací však diplomant dosáhl značné shody s experimentem a to na modelu s relativně malým počtem výpočetních buněk. – Taková přesnost je u tohoto typu čerpadel spíše výjimečné. Následná a také jediná úprava oběžného kola vířivého čerpadla byla hned v prvním pokusu úspěšná. Je jen škoda, že nebyla stanovena celá charakteristika čerpadla v odpovídajícím rozsahu průtoků oběžným kolem. Také použité měřítko ve vykreslení vektorů rychlostí by bylo vhodné upravit tak, aby obrázky podávaly názornější informaci o velikostech jednotlivých rychlostí. Ocenění si naopak zaslouží test nezávislosti výpočetní sítě či snaha o podchycení vírových struktur v interiéru čerpadla. Po formální stránce pak diplomová práce obsahuje jen velmi malé množství překlepů a pravopisných chyb. Některé obrázky by si však zasloužily větší rozlišení nebo změnu barevného uspořádání z důvodu lepší názornosti a srozumitelnosti. Také definování některých vztahů, byť dobře známých, jako je průtokové a tlakové číslo, by bylo vhodnější osvětlit hned v té části práce, kde je jich poprvé použito. V souhrnu však lze říci, že diplomant k řešení problému přistupoval metodicky, pečlivě prostudoval dostupné zdroje, pojmenoval a definoval hlavní úskalí a snažil se je dále zohlednit. V tomto smyslu si počínal příkladně. Rovněž prokázal schopnost efektivně využívat moderní CFD metody za respektování podmínek výpočtů a dodržení jejich korektnosti. Splnil cíle zadání a jím zpracovaná studie může dobře posloužit jako vhodný zdroj pro následnou hlubší analýzu návrhu srdečních náhrad a podpor. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101365