VESPALEC, A. Design autonomní sněžné rolby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Škaroupka, David

Diplomová práce analyzuje koncepty autonomního provozu obdobných zařízení a konstrukční parametry neautonomních sněžných roleb. Takto formuluje současný stav poznání, na jehož základě stanovuje potřebné parametry rolby a předpoklady pro její autonomní provoz. Navrhuje koncept procesu autonomní úpravy svahu a návrh rolby podává formou progresivní designérské vize. Práce přínosně rozvíjí a popularizuje aktuální téma autonomního provozu. Argumentační posloupnost textu je místy nekonzistentní a obsahuje určité nepřesnosti (viz "produktová gramatika" str. 56). Průměrně hodnotím schopnost samostatně interpretovat dílčí závěry a podstatu řešeného problému. Drobné výhrady se týkají úrovně schematizované grafiky. U logotypu, které je nad rámec zadání, bych očekával spíše dynamickou, než statickou formu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Surman, Martin

Bc. Arnošt Vespalec se ve své diplomové práci věnuje designu sněžné rolby s autonomním provozem. Úvod diplomové práce je zaměřen na historický přehled a současné realizace sněžných roleb včetně jejich technických, vizuálních a ergonomických parametrů. Následně jsou definovány projektové cíle a představeny celkem tři variantní studie designu. V této části práce mohl autor prezentovat kresebné variantní návrhy dokumentující jeho myšlení a genezi výsledného řešení. Finální designérský návrh sněžné rolby s autonomním provozem je vizuálně zdařilý, absence kabiny řidiče umožnila autorovi docílit zcela nového tvaru a proporce karoserie v kontextu současné produkce. Výsledné koncepční řešení je navrženo vhodně, z funkčního hlediska splňuje požadovaná kritéria a technické požadavky na provoz tohoto typu stroje. Je pravděpodobné, že úplný, nebo alespoň částečný autonomní provoz je poměrně blízkou budoucností značné části existujících kategorií dopravních prostředků. S autorem definovanou koncepcí souhlasím a oceňuji jeho snahu o implementaci tohoto systému v rámci provozu jím vybraného specifického stroje. V práci rovněž oceňuji využití progresivních technologií včetně technického řešení interakce sněžné rolby s terénem, výběr optimálního hardwaru pro autonomní řízení a volbu ekologického pohonu vozidla. Předložené designérské řešení je však pouze začátek dlouhé cesty, při které je nutno dořešit množství technických aspektů a provozně bezpečnostních parametrů. Diplomová práce Bc. Arnošta Vespalce je koncipována logicky a přehledně, svým rozsahem naplňuje definované požadavky a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100640