BARANČÍK, M. Stanovení mechanických vlastností keramické pěnové struktury s otevřenou pórovitostí metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalka, Petr

Autor, Milan Barančík, se v diplomové práci zabývá problematikou stanovení efektivních elastických konstant keramické pěnové struktury s otevřenou pórovitostí pomocí metody konečných prvků. V úvodní části práce se autor, v rámci rešeršní studie, zaměřuje na klasifikaci, výrobu a praktické využití těchto struktur. Dále vymezuje systém podstatných veličin, které zohledňuje při řešení uvedeného problému. V rámci výpočtového modelování porovnává jednotlivé výpočtové modely různé úrovně (solid vs. beam) z hlediska stanovených hodnot efektivních elastických konstant vzhledem k experimentálně zjištěným hodnotám. V závěrečné části práce shrnuje dosažené výsledky, které jistě budou přínosem pro další navazující práce v oblasti tvorby výpočtových modelů keramických pěnových struktur. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni, přehledně a věcně. Autor práce postupoval při řešení samostatně, poctivě a cílevědomě, což hodnotím velmi kladně. Prokázal schopnost systematického postupu při řešení problému, schopnost výpočtově modelovat a splnil všechny cíle, které byly v zadání práce stanoveny. Předložená práce splňuje všechny náležitosti diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

Práce se zabývá stanovením homogenizovaných materiálových charakteristik pěnové struktury. Autor v práci uvažuje různou úroveň modelu pěnové struktury a následně porovnává jejich vlastnosti. Práce je ve své hlavní části zaměřena na problém, proč pórovitá struktura modelovaná pomocí objemových prvků vykazuje signifikantně tužší chování než struktura složená z prvků prutových. Autor pro strukturu složenou z prutových prvků navrhuje nápravné řešení, kde v blízkém okolí bodu styku trámečků zavádí ideálně tuhé nosníkové prvky a jejich délku určuje iteračně porovnáváním se strukturou modelovanou objemovými prvky. Autor hojně využívá symetrie struktury, čímž výpočtová náročnost znatelně poklesla. V závěrečné části práce autor shrnuje výsledky, které jsou dle mého názoru přínosné pro budoucí práce v oblasti periodických struktur, jako je závislost materiálových charakteristik na poměru průměru trámečku k jeho délce a na pórovitosti struktury. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni, bez významných překlepů, logicky velmi dobře koncipována. Práce splňuje všechny náležitosti a její autor prokázal schopnost modelování a systematického postupu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101157