KŘUPKA, J. Vývoj ventilačních turbín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce obsahuje již v úvodu veliký rozsah důležitých faktů často bez hlubších fyzikálních náhledů - parciální tlak, molární hmotnost, ppm. Konstrukční historie vývoje turbín je příliš stručná. Zajímavé by bylo např. podrobněji vysvětlit patentovanou konstrukci turbíny VV. Dále jsou vytvářeny kvalitní 3D modely již existujících experimentálních zařízení a jejich kombinace, výpočet zkrutné pružiny, výpočet tvarů lopatek speciálního ventilátoru. Nad rámec zadání je vytvořena softwarová aplikace "ventilátor". Poněkud povrchní pronikání obtížnými fyzikálními popisy funkce turbíny je vyváženo kvalitními grafickými a výpočtovými schopnostmi autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malach, František

Rešerše vývoje typů větrných ventilačních turbín je příliš stručná, při tom kvalita a složení vzduchu je popsána podrobně. Po konstrukční stránce by bylo vhodné mnohem více konstrukčních alternativ řešení - viz zadání - logických zajímavostí a technických poznatků, patentů, pokud existují, programové zpracování výpočtů pak je mimo zadání. Práce má vynikající grafické zpracování a rozsáhlé méně cílené vůči zadání obecné informace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100910