VAVERKA, J. Obrábění součástí v malosériové výrobě s aplikací CNC strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Diplomová práce je zaměřena na volbu nejvhodnější technologie výroby, kde byla zhodnocena efektivnost, rychlost výroby včetně ekonomického hlediska. Pro obecné řešení byl vybrán představitel, na kterém byly provedeny základní obráběcí operace, jako jsou operace frézování, soustružení, vrtání a broušení. Pro vybranou součást bylo vytvořeno variantní řešení výroby. Diplomant práci řešil iniciativně s využitím získaných znalostí studiem a s použitím odborné literatury. Při řešení postupoval samostatně systematicky a s logickou návazností jednotlivých části. Cíle práce byly splněny. Formální i grafická úprava je na výborné úrovní. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce se zabývá výrobou součásti Opěrný kotouč v podmínkách strojírenské firmy střední velikosti. Uvedený díl lze považovat za typového představitele dané výroby. V úvodní části práce je provedena podrobná rešerše veškerých obráběcích operací. Následně navazuje rozbor možností obrábění na NC a CNC strojích s podrobným popisem používaných softwarů. Stěžejní část práce řeší variantním způsobem možnou technologii výroby součásti Opěrný kotouč. Závěrečná kapitola je zaměřena na technicko-ekonomické hodnocení, kde podkladem jsou změřené nebo vypočtené strojní časy a dále časy dávkové převzaté z firemních normativů. Autor prokázal dobrou orientaci v dané problematice a schopnost aplikovat teoretické poznatky v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 96945