PETR, T. Nosná ocelová konstrukce stacionárního hydraulického agregátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomová práce se zabývá návrhem úprav nosné ocelové konstrukce stacionárního hydraulického agregátu. V první a druhé kapitole jsou popsány způsoby upevnění hydraulických řídících prvků a je popsáno stávající řešení konstrukcí ventilových stolů. Třetí a čtvrtá kapitola detailně popisuje pevnostní analýzu stávajících rámů. V závěrečné části jsou navrženy a analyzovány možné úpravy rámů. Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně. Práce diplomanta je původní a zcela splňuje požadavky zadání. K práci nemám připomínek a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Diplomant ve své práci zpracoval úpravu rámu pro stacionární hydraulické ventilové stoly a konzoly s předepsaným zatížením. Použitá metodika je na dobré úrovni. Po formální stránce je práce pěkně zpracovaná bez hrubek a zásadních překlepů. Grafická úprava a kvalita použitých obrázků je velmi dobrá. Diplomant zcela správně napřed analyzoval současný stav a na základě výsledků se rozhodl o úpravách nosného rámu, které významně zvyšují únosnost daných rámů. Zvláště oceňuji využití náročnějšího programu s možností řešit daný úkol pomocí střednicových ploch a 2D prvků, což v tomto případě je přesnější něž běžné využívané 3D prvky v 3D modelu. V práci jsou popsány všechny stavy, co v praxi mohou nastat včetně transportu. Po věcné stránce mám k práci několik drobností. 1) Diplomant zmiňuje, že bloky nad 4t se nepoužívají. Používají, ale neumísťují se na ventilové stoly obdobných konstrukcí. 2) Některé navržené úpravy v kap. 6 jsou až nepřiměřené, nicméně diplomant si je toho vědom a vybraná finální varianta je zdařilá. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100736