SCHÜTZ, S. Výpočet regeneračního výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kilkovský, Bohuslav

Diplomant řešil diplomovou práci iniciativně a samostatně. Splnil veškeré požadavky zadání a při řešení práce se řídil pokyny vedoucího diplomové práce. Dosažené výsledky práce lze přímo využít v praxi v dané odborné oblasti a také v mojí výzkumné činnosti. Z pohledu vedoucího diplomové práce proto hodnotím diplomovou práci známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jegla, Zdeněk

Diplomová práce se zabývá problematikou tepelně-hydraulického výpočtu regeneračního výměníku tepla. Konkrétními cíli práce pak je zpracovat výchozí přehled a rozbor řešené problematiky vytvořit výpočtový nástroj pro zjednodušený tepelně-hydraulický výpočet regenerátoru statického typu, spočítat s ním zadaný případ a provést rozbor vlivu vybraných parametrů na sdílení tepla a tlakové ztráty. Lze konstatovat značnou náročnost zadání a nutnost značného studijního úsilí diplomanta pro úspěšné splnění požadavků zadání. Z předložené diplomové práce však jednoznačně vyplývá, že student řešení zvládl velmi dobře a na výborné úrovni. V úvodních třech kapitolách je podán výstižný úvod, přehled typů regeneračních výměníků a detailní konstrukční rozbor řešeného statického typu regenerátoru. Čtvrtá a pátá kapitola pak představuje výsledky rešerše v oblasti zákonitostí sdílení tepla v regenerátorech a dostupných výpočtových metod. Šestá a sedmá kapitola pak popisují tvorbu vlastního výpočtového modelu, jeho aplikaci na zadaný případ, srovnání různých variant výpočtů a provedenou citlivostní analýzu vlivu vybraných parametrů. V osmé a deváté kapitole pak diplomant diskutuje možnosti dalšího rozšíření a zpřesnění vytvořeného výpočtového modelu a shrnuje dosažené výsledky práce. Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni, a z práce je zřejmé, že diplomant nabyté teoretické znalosti velmi dobře zužitkoval při tvorbě výpočtového modelu, který zpracoval v programovacím jazyce Python s uživatelským rozhraním Spyder. Také samotné formální a obsahové provedení diplomové práce je na výborné úrovni a v podstatě jí nelze po stylistické ani grafické stránce nic významnějšího vytknout. Z práce je zřejmé nadstandardní studijní úsilí diplomanta, zájem o řešenou problematiku a pečlivé plnění pokynů vedoucího diplomové práce při vlastním řešení úkolu. Mohu s radostí konstatovat, že předložená práce splňuje všechny požadavky zadání a jednoznačně doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101098