POSPÍŠIL, L. Konstrukce rampy pro nástup tělesně postižených do městských autobusů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Student pracoval na tématu samostatně a řešení pravidelně konzultoval se zadavatelem. Při návrhu vlastního řešení musel zohlednit poměrně přísné normy, které pro přepravu tělesně postižených v prostředcích hromadné dopravy celosvětově platí. Vypracovaná konstrukční dokumentace je na velmi dobré úrovni. Bohužel nedošlo z důvodů na straně zadavatele k realizaci funkčního vzorku a ověření návrhu do termínu obhajoby práce. Návrh řešení bude zařazen do výstupů společného projektu s Poličskými strojírnami a.s. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Maňas, Pavel

Velmi zajímavá konstrukční diplomová práce s velkým potenciálem pro uplatnění v praxi. V práci nejsou podle mého názoru zcela jednoznačně a konzistentně uváděny požadavky na podélné sklony ramp (str. 16, 36, 44). Předložené řešení považuji za funkční a vhodné pro ověření na prototypu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96866