KROUTIL, T. Experimentální 3D tiskárna pro laserové sintrování plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Diplomová práce je zaměřena na konstrukci 3D tiskárny pro stavbu plastových dílů. Práce obsahuje konstrukční řešení i výsledky základních experimentů pro nalezení vhodného materiálu spékaného laserem. Student prokázal schopnost samostatně řešit zadané téma a interpretovat výsledky. Přepokládá se další vývoj zaměřený na testování materiálů a procesní parametry laserového sintrování. Diplomová práce je na solidní úrovni a je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čížek, Petr

Práce má za cíl konstrukci a výrobu funkčníhp vzorku 3D tiskárny na plastové výrobky. Rozměry tištěného dílu a rozsah použitých materiálů nebyl zadáním specifikován. Diplomant identifikoval své dílo jako nízkonákladové a experimentální. Diplomová práce i samotný výrobek jsou pěkně řemeslně zpracovány v celé komplexitě včetně elektroniky. V práci však chybí specifikace (rozměry tisku, předpokládaná kvalita, rychlost čí jiné užitné vlastnosti). Vzhledem k nízkonákladovosti coby jednomu z cílů v práci určitě chybí rozbor nákladů, jednotlivé varianty nákladů, koncepční návrh úspory nákladu. Řešitel nepresentuje žádné koncepční řešení, které by odlišovalo jeho tiskárnu od konkurenčních výrobků, jež by vedly k nákladové výhodě. Při použití součástek nižší cenové kategorie (kupříkladu laser) není jednoznačně prokázáno, jaký to má dopad na výsledný výrobek a parametry procesu. Nízkonákladovost se tak může nakonec projevit jako nekvalitní výrobek vyráběný svépomocí. Proč je pak daná tiskárna plánovaná jako experimentální z práce vůbec nevyplývá (co tento koncept umožňuje budoucímu experimentátorovi?) V práci není jediný technický výpočet či FEA analýza. Prakticky žádné parametry nejsou v práci kvantifikovány. Ani experimenty se spékáním různých prášků nejsou kvantifikovány a proto nemohou být použity pro objektivní srovnání. Práce udivuje spíše svými dílenskými výstupy. Student jistě předvedl schopnosti komplexního charakteru a vůli dovést různorodé zařízení do zdárného konce. Kvůli absenci číselné specifikace se však z práce vytratila cílevědomost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100708