BAŠTA, T. Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP vznikla na základě poptávky ze EDU po rekonstrukci parních turbín. Byl zpracován výpočtový model sekundárního okruhu EDU a propočítány varianty možného zvýšení svorkového výkonu TG. Závěry jsou dotaženy do ekonomického vyhodnocení jednotlivých variant. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kracík, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá zvýšením výkonu TG v JEDU výměnou / úpravou NTO. Rešeršní část diplomové práce je téměř výhradně složena z firemních podkladů Skupiny ČEZ, a.s. a pouze se zaměřením na JEDU. Matematický model sekundárního okruhu byl vytvořen podle „Tp105379-S“ dodané společností Doosan Škoda Power, s.r.o. společnosti Skupina ČEZ, a.s. a výsledky jsou v dobré shodě při nominálním výkonu. Další optimalizace nízkotlakého ohříváku č. 1 je založena pouze na změně nedohřevu. Avšak student u všech variant uvažoval konstantní součinitel prostupu tepla a při změně teplosměnné plochy (počtu trubek při zachování původní délky trubek) v podstatě vůbec nereflektoval změny přestupu tepla na vnitřní a vnější stěně trubky (rychlost kondenzátu a páry, Reynoldsova čísla, … a ve výsledku Nusseltova čísla, resp. součinitele přestupu tepla). Práce neobsahuje zásadní nedostatky, chyby a po formální, jazykové a pravopisné stránce je na odpovídající úrovni. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100453