JORDÁNOVÁ, M. Ověřování kvalifikace zaměstnanců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomantka si zvolila nesnadné téma – ověřování efektivity přípravy pracovníků jaderné elektrárny v oblasti předpisů, vztahujících se k jaderné bezpečnosti. Musela nastudovat jednak existující zákony a další právní předpisy (vyšel nový „atomový“ zákon a navazující vyhlášky SÚJB), jednak požadavky na znalosti pracovníků JE (které jsou podle „odstupňovaného přístupu“ diferencované pro různé skupiny) a konečně i metody a techniky ověřování vědomostí. Nutno konstatovat, že se s tímto úkolem vypořádala velmi uspokojivě. Nejen, že zvládla výběr relevantních témat, na jejichž ověřování je v zájmu jaderné bezpečnosti soustředit pozornost, ale předvedla i kvalifikovaný postup při volbě metody ověřování – nejprve si zjistila všechna omezení (čas, způsob dotazování atd.) a potom navrhla varianty testů, které pilotním projektem na vzorcích pracovníků JE a také laické veřejnosti ověřila. Diplomantka byla iniciativní, samostatná a houževnatá. Ke konsultacím přicházela připravená, se svými návrhy, které diskutovala. Jednoznačně prokázala schopnost samostatně řešit složité technické problémy – jak z hlediska práce s literaturou, tak i z hlediska tvůrčího přístupu při hledání praktického řešení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Je zásada odstupňovaného přístupu omezena pouze na oblast využívání jaderné energie nebo ionizujícího záření?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nosek, Aleš

Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů a metodik v rámci řízení lidských zdrojů. Teorie v rámci rozsahu diplomové práce je vyhovující a poskytuje ucelený rozbor pro řešenou problematiku. V praktické části lze velmi pozitivně ocenit přínos autora a logický tah na praktickou aplikaci řešení problému z více pohledů. Je zde důraz na systémové myšlení řešitele. Metodiky pro ověření kvalifikace jsou vytvořeny s důrazem na zákaznický přístup. Celkově je zde jednoznačný přínos pro firmu neboť ji dává jednoznačné řešení, které je přizpůsobeno jejím potřebám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101013