HOLOVÁČ, M. Design bezojového letištního tahače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu – A, a grafická úprava výkresů - A. Z funkčního pohledu je projekt letištního tahače koncipován jako jistá vize do budoucnosti, která vychází z konceptu Eagle-360 firmy Goodyear, což je myšlenka kulové pneumatiky uložené v magnetických ložiskách. O progresivní technický základ se opírá i originální, možná až expresivní, tvarové řešení s výraznou dynamikou ostře lomených ploch, které je podtrženo působivým barevným členěním. Celková pozitiva návrhu tak vysoce převyšují některé nedostatky, které vidím především v místně drobných nejasnostech vzájemného navázání vnějších ploch a plynulosti linií. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu letištního tahače.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jelenčík, Branislav

Študent Holováč preukázal profesionálnu orientáciu v problematike, hoci ide o marginalizovaný – spoločensky málo vnímaný produkt. Jeho analýzy v časti rešerše sú dôsledné a komplexné. Vníma problematiku v širokých súvislostiach prevádzky letiska, nielen ako technologický, či konštrukčný koncept samotného ťahača. Dávam mu za pravdu, že aj prostriedky letiskovej logistiky majú veľa dôvodov pre výrazné dizajnérske riešenie a to najmú z pohľadu bezpečnosti prevádzky, dôvery k zariadeniam a neraz aj ako súčasť vnímaného prostredia, ktoré môže skrátiť pocit nekonečného čakania a predletového stresu, lebo čoraz viac letísk sveta umožnuje pasažierom panaromatické pohľady na lietadlové státia. Študent preukázal v plnej miere schopnosť relevantne analyzovať a vybrať príslušné technické – už produkované riešenia, ale aj sám navrhol originálne časti tahača. Pripravil 3 alternatívy. V najprogresívnejšej z technologického i tvarového riešenia správne pokračoval k finalizácii formy. Tu mám však niekoľko menších pripomienok. Samotný tvar kabíny obsluhy sa mi zdá komplikovaný. Vzhľadom na poveternostné podmienky na otvorených plochách letísk, by som zvažoval prístupy k otváraniu kabíny a spôsoby odmrazovania/stierania skiel. V čase písania oponentského posudku sa tiež aktuálne stala Lufthanse mimoriadna udalosť, keď z dôvodu poruchy prednej podvozkovej nohy dopadla predná časť Jumbo Jetu na kabínu ťahača, čo opätovne pripomenulo potrebu výraznej ochrany kabíny. Moderné materiály a úpravy povrchu tiež dovoľujú výraznejšie riešiť výstražné prvky a komunikáciu ťahača s okolím prostredníctvom zmien vo vizuále. Aj keď sú ťahače často vizualizované v markingu leteckých spoločností, alebo samotných medzinárodných letísk, najmä v zlom počasí musia byť dobre rozpoznateľné nielen ako hmota, ale aj ako pohybujúci sa objekt. Celkovo však práca naplnila ciele zadania a navrhujem ju hodnotiť známkou A výborný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100627