ČUPERA, P. Zlepšování řízení procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant si zvolil téma, které představovalo značně nesnadný úkol. Svou DP tvořil v organizaci, v níž je zaměstnán, organizaci, která je součástí nadnárodní společnosti. Přesto se v zadání velmi dobře zorientoval. Zpracoval zevrubnou analýzu současného stavu systému managementu, z níž mu vyplynuly problémy, které představovaly příležitosti ke zlepšení. Postupnou selekcí dospěl k jednomu z klíčových problémů, k němuž navrhl opatření vedoucí ke zlepšení. Výhodou „domácího“ prostředí se ukázala možnost ověření některých návrhů, takže měl i zpětnou vazbu. Po celou dobu zpracování DP prokazoval vysokou profesionalitu a dobrou orientaci ve složitých situacích. Pracoval iniciativně a tvořivě, konsultace využíval k diskusím o svých návrzích, zcela samozřejmě byl vždy dobře připraven a věděl, co potřebuje probrat. Diplomant prokázal schopnost tvořivě a samostatně řešit složité technické a organizační problémy, navrhovat prakticky proveditelná opatření ke zlepšení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Charakterizujte některá specifika systému managementu podle standardu IRIS a normy ISO 9001.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotek, Luboš

Odevzdaná diplomová práce se zabývá aktuálním tématem - zlepšováním řízení procesů. Práce obsahuje rešeršní část, ve které student stručně popsal současný stav problematiky procesního řízení a vybrané metody pro zlepšování a praktickou část, která obsahuje analýzu výrobních procesů a procesů v oblasti řízení neshod v průmyslovém podniku. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101205