MOHORKO, M. Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Diplomant k dané práci Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku přistupoval zodpovědně a svědomitě. Na zadaném tématu pracoval samostatně a využíval znalostí svých a znalostí, které mu poskytla firma ENGITEC Motorsport s.r.o. Vypracoval tří nové variační projekční varianty, které společně ekonomicky vyhodnotil a porovnal se současným stavem. Nejvýhodněji vyšla třetí varianta, jež spočívala v koupi nového CNC obráběcího centra.V závěru práce porovnal ekonomickou návratnost investičních nákladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Část rešerše je značně rozsáhlá -55stran. Vlastní řešení aktuálního stavu firmy ENGITEC Motorsport s.r.o. začíná na s.56. Diplomant uvádí 3 nové varianty řešení výroby pístu D=75,8 mm, výkres č. 75828420A pro spalovací motor blíže nespecifikovaný. Nejlépe vychází 3. varianta řešení , která využívá nového CNC obráběcího centra. Oproti současné variantě byla nahrazena CNC frézka v 1. operaci, dále vertikální vyvrtávačka v 2. operaci a následná kooperace byla zrušena. Nová 3. varianta přináší úsporu 361 CZK na kus. V DP jsou naskenované obrázky na s. 44 až 46. Připomínky k výkresové části: Na výkresové dokumentaci nejsou uvedeni pracovníci u jednotlivých strojů a orientace popisek strojů na výkrese č. VUT-A2-145551 není v obvyklém provedení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100972