SKULINA, D. Zpracování Al-Sc hliníkové slitiny technologií SLM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Diplomová práce je experimentálního charakteru a zabývá se studiem hlavních procesních parametrů technologie selektivního laserového tavení při zpracování hliníkové slitiny AlMg2,9Sc1,1Zr0,42Mn0,18. Stanovením vhodné kombinace procesních parametrů bylo dosaženo velmi dobré homogenity materiálu s relativní hustotou převyšující 99% a s mezí kluzu převyšující 300 MPa v tepelně nezpracovaném stavu. Cíle práce byly splněny. Student prokázal dobrou znalost řešené problematiky a schopnost analyzovat a interpretovat dosažené výsledky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Náhlík, Luboš

Předložená diplomová práce pojednává o optimalizaci výrobních parametrů Al-Sc slitiny za pomoci metody Selective Laser Melting (SLM). Jedná se o progresivní metodu, u které mají vstupní parametry kritický dopad na vlastnosti vytvořeného tělesa (součásti). Diplomová práce vyniká nadstandardně zpracovanou rešeršní částí, která je zpracována velmi komplexně, a odráží skuteční stav poznání zkoumaného materiálu při zpracování technologií SLM. V této části práce bych viděl také drobné jazykové nedostatky práce vzniklé přímým překladem z anglického textu do češtiny, kdy v české verzi nebylo vždy použito zaběhlé české označení studovaných veličin (např. sousloví "napěťový poměr R" vzniklo pravděpodobně přímým překladem označení "stress ratio R" namísto označení "parametr asymetrie cyklu R", které se používá v češtině). I přes drobné nedostatky, hodnotím vysoce práci s cizojazyčnou literaturou a dalšími zdroji, kterých je v práci citováno 39. Při samotném řešení diplomové práce využil student informací z literárních zdrojů, tak aby experimentální část řešení nebyla nadměrně obsáhlá, přičemž se podařilo nalézt výrobní parametry, které vedly k vysokým hodnotám meze kluzu připravené slitiny i relativně nízké drsnosti povrchu tělesa. Závěrem lze konstatovat, že diplomová práce je nadstandardní jak svým rozsahem (85 stran a 11 stran příloh), tak kvalitou zpracování. Veškeré cíle diplomové práce byly splněny, a práci proto s hodnocením "výborně" doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100718