GÁŠEK, M. Návrh olejového čerpadla přídavného převodu vozidla Tatra T158 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Student prokázal nadstandardní schopnost samostatně vyřešit konkrétní konstrukční úkol. Při řešení pracoval systematicky, po důkladné analýze problému, navrhl s použitím adekvátních metod vlastní řešení profilu gerotorového čerpadla. Ve spolupráci se zadavatelem úkolu provedl na funkčním vzorku testování parametrů čerpadla a následné srovnání s původním řešením. Přínosem práce je rovněž důsledné ověření kvality funkčních částí před a po experimentu. Práci má vynikající úroveň a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jakubec, Josef

Diplomant řešil problematiku mazání přídavných převodů vozidel Tatra a sice zástavbou zubového olejového čerpadla s neevolventním profilem zubů, tzv. gerotor. Oceňuji komplexnost zpracování, tj. nejenom samotný konstrukční návrh , ale také výrobní realizaci včetně experimentálního ověření stavovou zkoušku . Dále výsledky zkoušek potvrdily správnost navrhovaného řešení a hlavně proto práci hodnotím známkou "výborně" .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100789