NENOV, S. Technologie výroby sklolaminátového dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Po odborné stránce je diplomová práce odpovídající stanoveným podmínkám zadání v celém svém rozsahu zpracována pěkně s dobrou grafickou úpravou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hodas, David

V první části diplomové práce je zmíněn přehledný a ucelený průřez materiálů používaných k výrobě kompozitových dílů. Prezentované znalosti jsou použity v souladu s praxí pana Nenova s výrobou laminátových dílů, která je zaměřena především na použití skelných vláken a polyesterových pryskyřic. Pro jednotlivé technologie sloužící ke zpracování kompozitových dílů je použito názorné grafické zpracování. Druhá, praktická část práce, je zaměřená na technicko-ekonomickou rozvahu pro výrobu čelního dílu pro autobus. Výsledná nejvhodnější technologie pro výrobu takového dílu je dobře zpracována do výkresové a technické dokumentace. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 101245