HUBÁLEK, T. Konstrukce jednoúčelového stroje pro broušení cihel LI CRETE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Diplomová práce řeší konkrétní zadání, jehož realizace vyřeší nepřítomnost linky na broušení cihel LICRETE na trhu. Student při řešení úkolu pravidelně postup prací konzultoval s vedoucím práce, zadavatelem úkolu a výrobní společností. Měl tak reálnou možnost konfrontace svých představ s technologickými možnostmi výrobce. Vzhledem k tomu, že byly prováděny dílčí experimenty pro ověření navrženého způsobu broušení, je reálný předpoklad, že vyráběné zařízení splní požadovanou funkci. Student prokázal schopnost samostatné konstrukční práce. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dzimko, Marián

Ciele diplomovej práce boli splnené v plnom rozsahu. Práca sa zaoberá viacerými koncepčnými variantmi, výsledná konštrukcia bola vybraná podľa kritéria jednoduchej obsluhy a možnosti použitia v kontinuálnej linke s vysokou kapacitou výroby. Súčasťou práce pre prototyp linky je kompletná výkresová dokumentácia a výpočty. Výstupom práce je overenie funkčného prototypu vzorky firmou DMT Jelínek s.r.o.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100999