POLNICKÝ, V. Konstrukce simulátoru kolenního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Cíl diplomové práce, kterým byl vývoj simulátoru umělého kolenního kloubu za účelem pozorování tloušťky mazacího filmu mezi třecími povrchy pomocí optických metod, byl splněn. Podle konstrukčního návrhu bylo testovací zařízení vyrobeno, studentem sestaveno a odzkoušeno experimentem. Celkově práci hodnotím velmi kladně - známkou A. Práce studenta byla zcela samostatná, přičemž konzultace s vedoucím diplomové práce probíhaly dle harmonogramu. Na práci kromě vlastního konstrukčního řešení oceňuji vyřešení problematiky elektroinstalace, návrh modelu polyetylenové vložky a komunikaci s dodavatelem pohonů jak při jejich návrhu, tak při instalaci. Student se v průběhu řešení diplomové práce zapojil do týmu Výzkumné skupiny biotribologie a navržené experimentální zařízení bude sloužit výzkumným účelům při řešení vědeckých projektů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čížek, Petr

Práce má za cíl konstrukci a výrobu modulu pro pozorování a měření mazacího filmu v kolenním kloubu. Rozsah podmínek budoucích testů nebyl zadáním specifikován. Diplomant vycházel ze stávajícího zařízení pro testování kyčelních kloubů. V rámci diplomové práce ukázal, že je schopen se podílet na širších aktivitách organizace a navázat na existující stav. Práce tak rozšiřuje testovací schopnosti ústavu. V úvodu je pěkně popsána teorie a funkce kolenního kloubu. Chybí mi zde však rozbor určených testovacích procedur, běžně pozorované opotřebení kloubu z reoperací či potřeby budoucího experimentátora. V rozboru současného stavu se pak nedostatečně rozlišuje mezi stroji na dlouhodobé opotřebovací testy a měřícími stroji na pozorování mazacího filmu. Řešitel tak riskuje, že v budoucnu bude stroj použitelný jen omezeně. Konstrukce modulu je vyhotovena v celé své komplexnosti včetně řídící elektroniky, měření zátěžného cyklu podle normy ISO a kalibrace. Na závěr je proveden i test funkčnosti, ve kterém se zmiňuje dobrá opakovatelnost testovacích podmínek. Bohužel není tato opakovatelnost statisticky kvantifikována. Ve zprávě vůbec chybí číselné vyhodnocení, číselné cíle, objektivní zhodnocení. Textově a graficky je zpráva pěkně a čitelně zpracovaná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100724