ŘEHÁNEK, M. HPV pro městský provoz a seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Matěj Řehánek pracoval na svěřeném tématu samostatně, iniciativně, zodpovědně a houževnatě. Konzultace využíval zpočátku k vyjasnění tématu, později při závažném rozhodování o směru postupu. Jeho neutuchající pracovní nasazení zasluhuje klasifikaci nejvyššího stupně. Úkoly stanovené zadáním diplomové práce splnil Matěj Řehánek beze zbytku a jeho práci doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Diplomová práce pana Matěje Řehánka je věnována v souladu se zadáním návrhu vozidla poháněného lidskou silou (HPV) určeného pro každodenní městský provoz starších osob. Obsahuje celkem 82 strany textu, členěného do 9 číslovaných hlavních kapitol, úvodu, závěru a 4 příloh. Hlavní kapitoly jsou postupně věnovány historii jízdních kol, vlivu dopravy na životní prostředí, definici městského kola, návrhu vlastního rámu, konstrukčnímu řešení, statické pevnostní analýze, únavové pevnosti a zhodnocení výsledků. Přílohy obsahují naměřená data a výsledky z měření, výkresovou dokumentaci, vizualizaci modelu, CD s elektronickou verzí diplomové práce. Odborné i formální zpracování diplomové práce činí po všech stránkách nejlepší dojem. Diplomant vytvořil skutečně pozoruhodnou práci věnovanou návrhu rámu městského HPV pro seniory, uvažující velký počet souvisejících a podmiňujících hledisek. Přestože je práce zatížena řadou začátečnických nedokonalostí, naprosto přesvědčivým způsobem dokládá schopnost diplomanta správně využívat získané vědomosti k úspěšnému samostatnému řešení svěřených inženýrských úkolů Matěj Řehánek zpracováním diplomové práce splnil požadavky jejího zadání v celém rozsahu a jeho práci doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96883