KOLLMANN, L. Projektový management [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant si vybral téma, které bylo vypsáno výrobní organizací a jako cíl bylo stanoveno ‚zlepšení procesů řízení projektů‘. Za tím účelem se důkladně seznámil s problematikou řízení projektů v dostupné literatuře i v řídicích dokumentech dané organizace. Podpora ve firmě však postupně zeslábla, takže diplomant volil variantu rozvolnění studia, aby mohl svou DP zdárně dokončit. Následně se situace zlepšila, ovšem původní pracovník, který zadání DP inicioval, z firmy odešel a diplomant zůstal znovu bez systematického zdroje informací. Naštěstí jeho práce již byla natolik rozpracovaná, že ji mohl dokončit. V závěru se situace poněkud zkonsolidovala, ale na výsledek DP to již nemělo rozhodující vliv. Nutno ocenit, že diplomant psychicky zvládl všechny peripetie, které ho potkaly, a dovedl svou práci k úspěšnému závěru. Pracoval systematicky a iniciativně, využíval možností konsultací vždy, když si v diskusi potřeboval ověřit správnost zvoleného postupu. Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, umí řešit složité technické a organizační problémy. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Charakterizujte některé významné překážky efektivního řízení projektů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prostredník, Daniel

Práca sa zaoberá problematikou projektového managementu. V úvode podáva diplomant solídny prehlad nástrojmi projektového managemntu. Z pohľadu oponenta by práca mala rozviesť v tejto časti tzv. projektovú príručku (PM Handbook) a snáď rozobrať najpoužívanejšie postupové modely (predovšetkým V-model). V ďalšej časti práca podáva analýzu stavu projektového managementu vo firme Zetor. Tu by sa z hľadiska autora ponúkala možnosť poukázať na takzvanú líniovú a projektovo orientovanú štruktúru. Kľúčová kapitola práce je Kap.3 NÁVRH OPATRENÍ K ZLEPŠENIU SÚČASNÉHO STAVU VEDENIA PROJEKTOV VO FIRME ZETOR TRACTORS. Diplomant v tejto kapitole predstavuje rad opatrení pre zlepšenie vo firme. Z môjho pohľadu sú dva nasledovné najvýznamnejsie: - zavedenie efektívneho a jednotného systému časovania projektov a prideľovania zdrojov - zavedenie jednotného systém riadenia priorít Autor vo svojej práci nevázi vhodnosť jednotlivých opatrení – čo je z hľadiska oponenta trochu nedostatok. Na druhej strane je uvedený prehľad veľmi systematický. Pozitívne hodnotím časť práce – kde autor rozoberá plán rizík projektu a správne posudzuje súčinnosť pravdepodobnosti nastatia s váhou dôsledku rizika. Snáď by na tomto mieste bolo vhodné uviesť aj metódu FMEA. Prácu ako celok však vidím ako dobre spracovanú a dôsledne systematickú a hodnotím ju celkovou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96787