SCHWARZENEGGER, R. Matematické modely spolehlivosti v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednář, Josef

Student splnil a v některých oblastech překročil požadavky a cíle zadání. Popsal základní myšlenky parametrických a neparametrických modelů spolehlivosti. Tyto modely aplikoval na cenzorovaná data z konkrétního technického procesu a ukázal implementaci spolehlivosti v metodologii Six Sigma. Modely životnosti ani metodologie Six sigma není součástí studovaného NMS programu. Student, který dané téma sám navrhnul, musel téma nastudovat a posléze aplikovat. Samotný neparametrický model popsaný v kapitole 5, je shodný s modelem, na základě kterého se rozhodovali vývojový inženýři, který typ ventilů použít do tkalcovského stroje. Pracovní morálka studenta byla na velmi dobré úrovni, pracoval samostatně a přicházel s vlastními postupy. Během konzultací projevoval solidní znalosti a přehled ve studovaném oboru

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Popela, Pavel

Autor splnil požadavky zadání v požadovaném rozsahu. Ve své práci se autor věnoval tématu implementace studovaných parametrických a neparametrických modelů spolehlivosti užitých pro cenzorovaná data v metodologii Six Sigma. Téma autor zpracoval podle svých zvyklostí ve značné šíři a uvedl zajímavé souvislosti. Autor se zabýval základními poznatky parametrických a neparametrických modelů spolehlivosti, které použil pro cenzorovaná data reálného technického problému. Zajímavě se dále věnoval implementaci těchto přístupů v Six Sigma. Oceňuji osvojení problematiky a způsob jejího podání autorem, který považuji za aplikačně přínosný. Přestože se jedná o téma vysoce aplikační, ocenil bych i s ohledem na vhled autora prezentaci více matematických detailů ve statistických částech práce. Práce je zpracována v anglickém jazyce v rozsahu téměř 60 stran a text je rozdělen do 7 kapitol. Anglické podání je někdy osobitější a možná si zasloužilo konzultaci rodilého mluvčího (viz hovorový žargon, chybějící přísudek, vynechané spojky). Ze zpracování práce ale přímo čiší zaujetí autora zvoleným tématem (viz např. obrázek 2.8 a odstavec 3.4), které se snaží zprostředkovat čtenáři. Nalezených překlepů není příliš mnoho, ale vyskytují se na příliš viditelných místech (číslování dílčích odstavců v úvodu 0., delta versus delta x u limity v definici 5, odkaz na rovnici 3 ne (3), přetékání okraje na straně 4 a 26, rámování tabulky 3.1), a proto působí rušivě. Řada potřebných symbolů je vysvětlena, další jsou doplněny odkazem na literaturu, přesto ještě podrobnější pozornost věnovaná průběžně vývoji použité symboliky by s ohledem na šíři tématu nebyla na škodu. K práci nekladu žádné explicitní otázky, ale pokud by autor chtěl vyjádřit svůj názor podle získaných aplikačních zkušeností na omezení a výhody použití parametrických a neparametrických přístupů v jejich srovnání, uvítám to. Podobně by mne zajímalo, zda pro cenzorované výběry dnes existují analogické možnosti použití statistických nástrojů jako pro ty necenzorované. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 101679