VAJDÁK, M. Návrh souboru zařízení pro seřízení podvozku závodního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Tématem diplomové práce byl návrh zařízení pro seřízení podvozku závodního automobilu. Těžiště práce je v konstrukčním návrhu zařízení. Algoritmus měření, vyhodnocovací software a vyhodnocení přesnosti měření není náplní tohoto projektu. Diplomant navrhl dvě řešení: první konzervativnější s využitím laserů a „manuálním“ odečítáním hodnot a druhé „odvážnější“ s využitím přesného kompasu. Druhá varianta umožňuje přenos a zpracování měřených hodnot na počítači. Škoda, že se pracovišti nepodařilo zajistit navrhovaný senzor včas a prověřit jeho vlastnosti pro toto specifické použití. Tato záležitost byla konzultována s vedoucím práce. Návrh zařízení je komplexní, obsahuje rovněž výpočet (odhad) ceny. Obě konstrukční řešení jsou dle mého názoru inspirující. Student pracoval zodpovědně se zaujetím. Zadání diplomové práce bylo splněno, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bradávka, Marek

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro nastavení geometrie podvozkových skupin závodního vozu. V úvodu se práce věnuje nastavovaným parametrům, dále shrnuje metody a zařízení používané u závodních vozů a úvodní část je ukončena vyvozenými požadavky na navrhované zařízení. Součástí práce je návrh dvou variant zařízení na měření sbíhavosti kol. První laserová metoda pracuje na principu měření vzdálenosti na stacionární příčné tyči před a za vozidlem, kde je řešeno i nalezeni střední roviny symetrie vozu. Malou zmiňovanou nevýhodou metody je neopakovatelnost při deformacích karoserie při závodních incidentech. Zde by bylo dobré doporučit, že zaměření podle spodní části karoserie bude méně náchylné na tyto nepřesnosti. Druhá metoda používá k měření kompas, kde vidím jako potenciální problém použití magnetu s relativně malou styčnou dosedací plochou, jehož pole by se navíc mohlo na jednotlivých kolech nepatrně lišit, nicméně šroubovací metoda je také zmíněna. Pro ustavení vah do roviny bych doporučoval vodovážné body ještě na každou z jednotlivých vah tak, aby i u nich byla zaručena horizontální rovinatost. Mření odklonu se realizuje prostřednictvím inklinoměru, kde bych opět raději viděl umístění přes šrouby, byť magnet představuje rychlejší instalaci. Výška vozidla měřená přísavkou poměrně zužuje použitelnost na vozy, které nejezdí skupinové závody, kde se vnější povrch vozidel vlivem závodních incidentů mění. U takových vozidel se většinou již při výrobě zhotoví vespod pevné značky na šasi, pod které se zasouvá kalibrační pravítko. Navrhovanou metodu však lze o tento způsob měření a nastavování rozšířit bez problémů. Výše zmíněná doporučení nepředstavují zásadní problémy metody, zbývající část práce je poměrně detailní a konstrukci zařízení nelze nic dalšího zásadně vytknout. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96936