TESAŘ, J. Univerzální rotátor pro ornitologická pozorování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Růžek, Václav

Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro plašení ptáků při ornitologických pozorováních. Student v práci nejdříve popisuje možnosti otáčení preparovaného zvířete pomocí krokových a servo motorů, dále pak možnosti řízení těchto pohonů a též reprodukci zvuku. Student přistoupil k řešení problematiky velmi iniciativně a realizoval plně funkční zařízení, čímž zcela splnil požadavky zadání. Práce je na velmi dobré formální úrovni a obsahuje pouze minimum překlepů. Oceňuji též tvorbu závěrečné zprávy v programu LATEX. Práce obsahuje pouze několik drobných chyb. Vytkl bych neuvedení zdroje obrázku č. 2.2 a nepřesnost v popisu obrázku 4.2. Na tomto obrázku není ve skutečnosti uveden princip generování NF signálu, ale pouze obvodové zapojení SD karty a mikrokontroléru. Celkově je však práce je na velmi dobré úrovni a oceňuji zejména studentovu aktivitu a invenci při plnění zadání. Práci hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Dřínovský, Jiří

Bakalářská práce se zabývá poměrně zajímavou tématikou tvorby polohovacího zařízení, které ponese maketu dravce. Toto zařízení pak má za úkol plašit ostatní zvěř a ptactvo, tak aby ornitologové mohli pozorovat chování ptactva. Navržená elektronika musí být navíc schopna generovat zvuky simulovaných zvířat. Student správně analyzoval svěřené zadání a zvolil vhodnou koncepci řešení problematiky. Škoda však, že poddimenzoval výkon naklápěcího motoru. Nedodržel tak plně specifikaci uvedenou v zadání práce. Rád bych však vyzdvihl, že student správně navrhl a realizoval kompletní rotátor včetně bezdrátového ovládání, což asi nejlépe charakterizuje jeho schopnost samostatně řešit zadané problémy. Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 39271