ŠČOTKA, M. Vliv koncentrace napětí ve vrubu na napjatost a deformaci na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Horníková, Jana

Student se zabýval posouzením vlivu koncentrace napětí ve vrubu, ze kterého se šíří trhlina, na napjatost a deformaci na čele trhliny při zatížení v módu III. Tato problematika nebyla doposud pro tento typ namáhání zpracována. Student samostatně navrhl a popsal tvorbu víceúrovňového modelu v programu ANSYS. Podrobně se zabýval teorií výpočtu součinitele intenzity napětí a na jejím základě provedl numerické řešení. Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou, ale schopnosti studenta by mohly umožnit, při vhodněji rozloženém časovém plánu z jeho strany, odstranit i některé formulační nepřesnosti či zdokonalit formulaci závěrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žák, Stanislav

Ačkoliv je předložená práce v rámci zadání napsaná dobře a uceleně, lze jí vytknout místy nepřesnosti a nedodělky (zejména v rešeršní části) a dále se v textu objevilo pár míst, kde autorovi patrně z technických důvodů zmizela část textu. Dále práci chybí podrobnější srovnání získaných numerických výsledků se známou teorií a analytickými přístupy. I tak ale práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B / velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101403