MÍŠEK, J. Vliv odplynění na kvalitu odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Roučka, Jaromír

Diplomová práce je zaměřena na řešení praktického problému vlivu úrovně metalurgického zpracování hliníkových slitin na kvalitu odlitků. Obsah práce dobře reflektuje její cíl .- rozsah teoretické části není zbytečně rozsáhlý, pro účel řešení však dostatečný. Zvolený rozsah zkoušek je dostatečně průkazný pro vyvození konečných závěrů. Výsledky jsou správně hodnoceny a názorně slovně i graficky prezentovány. Struktura diplomové práce je správně zvolena, před kapitolu 6 "Podmínky experimentu" bych však doporučil zařadit specifikaci cíle práce, z níž by byla jasně zřejmá struktura vad u zvolených odlitků a cíl, jehož by se mělo dosáhnout. Grafické zpracování je na dobré úrovni, jazykový projev je dobře srozumitelný a slohově dobře koncipován. Z připomínek uvádím drobné chyby v rovnici (3) a v textu na s.51 (u vlivu na rozpustnost vodíku asi místo manganu patří hořčík). Dále ne úplně přesně korespondují obr. 7-1 a 7-2. V seznamu zdrojů není jednotný styl písma a způsob psaní křestních jmen autorů. U některých fotografií struktur nejsou uvedena měřítka a jejich kvalitu by asi bylo možné počítačově částečně zlepšit. Celkově práci hodnotím jako pro praxi přínosnou. Diplomant prokázal dobrou orientaci v problému, pracoval velmi samostatně a systematicky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolmačka, Marek

Předložená diplomová práce na téma „Vliv odplynění na kvalitu odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití“ je zpracována na vysoké technické úrovni. Z práce je jasné, že student má v oblasti tlakového lití a také v problematice metalurgie hliníkových slitin značné znalosti, které jsou odrazem jeho zájmu o obor tlakového lití. V práci jsou dále zřejmé studentovi znalosti v oblasti odplyňování taveniny a principů vzniku vad typu vodíková porezita v odlitcích, stejně tak znalost dalších druhů porezity v tlakově litých odlitcích, jako jsou staženiny a uzavřený vzduch. Tyto znalosti prokazuje jak v první části práce, tak především při hodnocení praktických příkladů na metalografických výbrusech. Student dokáže nad problematikou chytře uvažovat a propojovat si získané informace, z čehož dokáže vyvodit smysluplné závěry. Jeho drobnou slabinou je schopnost tyto myšlenkové pochody přehledně interpretovat v psaném textu. Avšak konzultace jeho výsledků a návrhů v tlakové slévárně byla pro tým slévárny Kovolit a.s. velkým přínosem a výsledek provedeného experimentu námětem na další pokračování experimentu v delším časovém horizontu, což sám v závěru práce navrhuje. V případě, že se po delším testování nepotvrdí jeho výsledky, že zkrácení času odplynění může mít vliv na porezitu v odlitcích, může zkrácení doby odplynění slévárnám přinést nemalé úspory. Sníží se tím teplotní ztráty tekutého kovu, to umožní nastavit v tavících pecích nižší teplotu, což znamená pro slévárny úspory na energii. Dále se sníží spotřeba N2 a budou další energetické úspory spojené s chodem odplyňovacího zařízení a zvýší se efektivita práce navažeče tekutého kovu. Proto z technického hlediska hodnotím práci jako výbornou a zcela využitelnou pro praxi. Trochu ji kazí občasná nepřehlednost nebo uspořádání textu. Dále v práci postrádám vyhodnocení zmetkovitosti v jednotlivých časových úsecích v procentech, což by podle mého názoru výsledky práce více zpřehlednilo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101440