KONVALINKA, J. Deformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Hodnocení vedoucího - doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.: Diplomant přistupoval k diplomové práci velmi pečlivě a iniciativně. V průběhu zpracování diplomové práce si osvojil velké znalosti z oblasti biomechaniky dolní končetiny. Uvedené znalosti, spolu se znalostmi výpočtové mechaniky, umožnily diplomantovi vytvořit práci, na jejíž závěry bude možné navázat v dalším studiu. výsledná známka: A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marcián, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá aktuálním tématem prodlužování dolních končetin pomocí vnitrodřeňových hřebů. Práce je vhodně strukturovaná a jednotlivé kapitoly na sebe systematicky a logicky navazují. V úvodní části práce autor popisuje techniky prodlužování kostí od různých autorů a chronologicky je řadí od nejstarších až po v současnosti nejvíce používané. Řešený problém je v práci srozumitelně a jasně formulovaný s cílem provést analýzu deformačních a napěťových stavů řešené soustavy femuru s distrakčním intramedulárním hřebem. Samostatnou kapitolu autor věnuje rešerši v praxi používaných distrakčních hřebů a firem, které je vyrábí. V práci je uvedeno 90 citací. Převážně autor čerpal ze zahraniční literatury. Text je vhodně doplněn obrázky. Řešení formulovaného problému je provedeno výpočtovým modelováním pomocí metody konečných prvků v programu Ansys. Tvorba výpočtového modelu je popsána logicky a jasně. Autor si poradil s řadou úskalí při vytváření poměrně složitého modelu geometrie řešené soustavy, kterému věnuje značnou pozornost. Zvláště oceňuji tvorbu modelu šroubů včetně závitů v kortikální kostní tkáni. Další tvorba výpočtového modelu je popsána srozumitelně a veškeré kroky jsou patřičně zdůvodněny. Vlastní analýza dosažených výsledků je zaměřena na podstatné prvky řešené soustavy. Autor se zaměřil na posouzení vlivu jak geometrie vznikajícího svalku, tak i jeho postupného hojení na deformačně napěťové stavy řešené soustavy. Analýza výsledků je provedena jasně a srozumitelně. Práci lze jen vytknout horší orientaci v obrázcích, které jsou správně odkazované, ale jejich řazení v práci je v některých případech mírně chaotické. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100557