POLÁŠEK, M. Projekt transferu výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant si vybral náročné téma – vstupoval do rozhodující fáze transferu produktu a technologie na český trh a to z Asie, ve firmě, kde klíčové pozice managementu zaujímají cizí státní příslušníci. Stal se členem týmu a dokázal se v něm prosadit, dostal na starost část projektu, což zpracoval ve své diplomové práci. K řešení přistoupil podle zásad projektového řízení. Předvedl také, že si dostatečně osvojil zásady seriózní technické práce – nejprve ve své zprávě představil podstatu řešeného problému, zpracoval odpovídající rešerši a poznatky z ní pak využil v praktické části úkolu. Jako člen týmu se podílel na řadě praktických úloh, ale také některé úkoly zpracovával samostatně. Prokázal schopnost pracovat v podmínkách, které jsou běžné v globalizovaném prostředí a uplatnit znalosti, jež získal během studia. Pracoval systematicky a iniciativně, uvážlivě využíval možností konsultací; kde se cítil schopen rozhodnout sám, učinil tak, kde potřeboval svůj návrh ověřit v diskusi, přihlásil se ke konsultaci. Diplomant prokázal schopnost samostatně a tvořivě řešit složité technické a organizační problémy a navrhovat i přijímat konkrétní praktická rozhodnutí. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Komentujte některá významná rizika v projektech transferu technologií mezi oblastmi s výraznými kulturními tradicemi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prostredník, Daniel

Predložená diplomová práca se zaoberá transferom výrobného procesu z Ázie do Evropy. Samotný fakt smeru transferu považuje oponent za velmý zaujmavý – lebo sám je dnes konfrontovaný s práve opačným smerom resp. rastom konkurencie čínskeho priemyslu voči tradičných európskym výrobcom. Práca je systematicky a prehľadne spracovaná. V kap. 2 a 3 podáva diplomant prehľad aktuálnych procesou pre riadenie kvality a metódamy projektového managementu. V kap. 4 správne analyzuje mechanizkus rizík a použitie metódy FMEA. Kap. 5 pojednáva o hodnotení procesov. Kľúčová je kapitola 7, kde diplomant dobre a detailne popisuje produkt a proces (predmet transferu). V kapitole 9 diplomat popisuje prevedenú analýzu rizika postavenú na báze FMEA. Je to správny postup, avšak z hľadiska oponenta chýba v uvádzaných tabuľkách (kap.9.1.) kvantifikovanie rizika, na základe súčinnosti pravdepodobnosti nastatia a veľkosti dôsledku rizika. V kapitole 10. Je správne aplikovaný audit. Celkovo je to práca aktuálna avšak z pohľadu oponenta má práve tú chybičku krásy – že nebolo správne použité kvantifikovanie rizika aj ked práca celkovo je na dobrej urovini. Celkova známka B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 101016