DUŠKOVÁ, T. Deformační a napěťová analýza dentálního implantátu zavedeného v horní čelisti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

Diplomantka Tereza Dušková vypracovala práci na téma z oblasti stomatologické biomechaniky. V práci se zabývala mechanickou interakcí dentálního implantátu s kostní tkání zavedeného v horní čelisti. Úspěšnost implantace v horní čelisti je nižší než v dolní z důvodů menšího objemu kostní tkáně, navíc v kombinaci s její špatnou hustotou. Autorka řešení provedla výpočtovým modelováním. Výpočtový model horní čelisti byl vytvořen z CT snímků. Autorka provedla řešení různých stavů vhojení implantátu a různých zátěžných stavů. Prezentace dosažených výsledků působí trochu chaoticky, protože není zcela šťastně voleno značení řešených variant. Autorka se účastnila pravidelných konzultací. Práci hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hájek, Petr

V diplomové práci je provedena napěťově-deformační analýza čtyř velikostí dentálního implantátu pro dvě tloušťky kortikální kostní tkáně v závislosti na několika stupních oseointegrace, několika směrech zatížení a způsobu zavedení implantátu. Práci předchází kratší rešeršní studie vztahující se zcela k tématu. Text je logicky rozčleněn, graficky a stylisticky upraven a je dobře pochopitelný. V práci jsou využity adekvátní metody: tvorba modelu geometrie z CT snímků, zjišťování vlastností materiálu z obrazové analýzy a kontaktní úloha v prostředí ANSYS Workbench. Mírný zmatek způsobuje označení variant výpočtů – chybí zde jejich shrnutí. Výsledky nejsou zpracovány zcela přehledně a varianty výpočtu je často nutné obtížně zjišťovat. Obzvlášť nevhodné jsou obrázky redukovaného přetvoření v kosti, které vypadají, jako by byly vykresleny na šroubu a jsou nedetailní. Chybí zde i označení, ve které oblasti je šroub zapuštěn ve spongióze a kde v kortice. Celkově je práce na velmi slušné úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100731