MATUŠKA, J. Budování systému managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant zvolil neobvyklé téma – aplikace zásad managementu kvality v procesech realizovaný v neziskových organizacích. Zpracoval odpovídající literární rešerši – jednak z hlediska „tradičního“ řízení kvality, včetně certifikačních kritérií, jednak z hlediska specifických podmínek fungování neziskových organizací. Analyzoval významné faktory, které mají určující vliv na kvalitu výstupů z procesů. Na praktickém příkladě pak demonstroval použití relevantních prvků systému managementu kvality v neziskové organizaci. Práci lze považovat za užitečnou case study, která by mohla sloužit v řadě neziskových organizací jako referenční příručka pro formování efektivního systému managementu. Diplomant pracoval iniciativně a novátorsky, byl systematický a houževnatý. Uvážlivě využíval možnosti konsultací, byl na ně vždy dobře připraven, přicházel se svými náměty, o těch pak diskutoval. Diplomant prokázal schopnost tvořivě a samostatně řešit složité technické problémy a navrhovat praktická řešení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Čím se liší management kvality v neziskových a komerčních organizacích?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotek, Luboš

Odevzdaná diplomová práce se zabývá aktuálním tématem - budováním výkonného a účinného managementu neziskové organizace. Práce obsahuje rešeršní část, ve které student stručně popsal současný stav problematiky a zhodnotil vybrané koncepce a praktickou část, která obsahuje analýzu a návrh systému řízení v reálné neziskové organizaci. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101017