KHAIT, R. Sledování teploty po síti Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Cílem předložené práce studenta Rannyho Khaita bylo studium přenosu dat po síti Ethernet a návrh a realizace zařízení pro přenos informace v podobě naměřené teploty pomocí sítě Ethernet. Student vybral vhodný mikrokontrolér, řadič Ethernetu i teplotní čidlo v požadovaném teplotním rozsahu. Sestavil řídicí program pro mikrokontrolér a navrhl jednoduchou webovou stránku pro interpretaci teploty. Správnou funkci svého návrhu ověřil na vývojovém kitu. Pozitivně hodnotím ošetření možnosti připojení teplotního senzoru "za chodu" přístroje. Poněkud zanedbaná je část věnovaná napájení pomocí technologie PoE. Cíle práce nebyly splněny v plném rozsahu, studentovi se v časové tísni ke konci práce nepodařilo zcela zajistit komunikaci mezi mikrokontrolérem a řadičem Ethernetu. Práce je psána srozumitelně, v anglickém jazyce. Po formální stránce nemám k práci výhrady. Předloženou práci pana Rannyho Khaita hodnotím známkou "dobře".

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Chmelař, Milan

Pan Bc. Ranny Khait měl za úkol ve své diplomní práci jednak provést literární rešerši a prostudujte možnosti datového přenosu po síti Ethernet. Dále pak měl navrhnout zařízení pro měření teploty v rozsahu -20 až +60 stupňů C postaveném na vybraném typu mikrokontroléru, které by mělo v uvedeném rozsahu měřit s přesností 0,5 stupňů C s přenosem údaje po síti Ethernet. Návrh měl sestávat z blokového schématu, elektrického schématu zapojení, jeho praktické realizace s vybraným typem sensoru. Napájení mělo být provedeno pomocí technologie PoE. Součástí návrhu měl být i příslušný program a následné testování navrženého zařízení. V úvodu své práce (napsané v angličtině) se diplomant věnuje problémům spojeným se snímači teploty, popisuje jejich princip, základní vlastnosti a také se věnuje vlastnostem sítě ETHERNET. Zde zmiňuje principy a síťové protokoly. Zmiňuje i problém adresování. Další část předložené diplomové práce se zabývá vlastním návrhem systému. Ten vychází z blokového schématu, které je popsáno. dále pak následuje popis vybraného mikrokontroléru ATMEL ATmega644 (bez bližšího zdůvodnění volby), výběr teplotního čidla, který je stručně zdůvodněn. U vybraného teplotního čidla jsou uvedeny jeho základní vlastnosti a výhody. Zabýval se i výběrem a popisem modulu ETHERNET, kde zvolil typ ENC28J60. Rozebírá i problémy spojené s technologií PoE a provádí srovnání s napájením z USB. Poslední část diplomové práce je věnována popisu navrženého software. Text je dobře čitelný, grafická úprava je v celku solidní (drobnou výhradu mám ke kvalitě některých obrázků). K předložené diplomní práci mám tyto připomínky: Str. 14 Tabulka 1 –chybí popis jednotlivých zkratek (nejsou ani v seznamu zkratek uvedených v příloze. Očekával bych podrobnější popis protokolu. Není také jasné na základě čeho byl vybrán použitý mikrokontrolér. Osobně si myslím, že to bylo dáno tím, že bylo k dispozici příslušné vývojové prostředí, bez kterého se nelze obejít. To však stačilo napsat. Jinak k vybranému typu mikrokontroléru žádné výhrady nemám. Zvolené teplotní čidlo má zaručeno přesnost ±0,5 stupňů C v rozsahu teplot -10 až +85 stupňů C. I když výrobce uvádí rozsah měření teplot od -55 do +125 stupňů C, přesnost zde uvedena pro tento rozsah není. Ve spodní části rozsahu je tedy drobný rozpor se zadáním. Naopak si myslím, že v zadání vypadlo omylem u požadované přesnosti znaménko ± (přesnost požadována zadáním je 0,5 stupňů C). Jinak z hlediska vlastního provedení a možností je teplotní čidlo DALLAS firmy Maxim skutečně velmi dobré. Zdrojové programy v příloze práce nejsou uvedeny. Jsou však na přiloženém CD. Závěr Diplomní práce pana Bc. Rannyho Khaita podle mého soudu zadání splňuje. Výhrady, které jsem uvedl jsou spíše formálního charakteru. Otázka splnění požadavku přesnosti měření na spodním rozsahu měření teploty (-20 stupňů C) je sice trochu diskutabilní, ale skutečnou chybu při této teplotě zjistit nelze protože ji výrobce neuvádí. Podle obrázku v příloze je zřejmé, že navržený systém byl testován. Na základě uvedených skutečností doporučuji předloženou diplomní práci k obhajobě a navrhuji bodové hodnocení 74 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 49947