VALÍK, M. Návrh mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

K obhajobě předložený práce splnila požadavk dle zadání. Byl vytvořen návrh pásového mobilního robotu s proměnlivou geometrií pásů, určeného pro laboratorní vědecko-výzkumné účely v podmínách výroby a užívání na pracovišti, kde zadání vrzniklo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočiš, Petr

Jedná se o špičkovou diplomovou práci, která má využití jak na fakultě, tak i v průmyslu. Rešerše je sepsána kvalitně. Návrh variant obsahuje 5 koncepčních variant, výběr optimální varianty je správně proveden podle multikriteriální analýzy. Popis konstrukce je rozebrán velmi podrobně včetně potřebných výpočtů. Kontrolní a pevnostní výpočty jsou přiloženy v příloze. Analýza rizik je rovněž provedena velmi důkladně. I když by se dalo tvrdit, že předložené diplomové práci nelze nic vytknout, mám výhrady k výkresové dokumentaci, která je součástí přílohy. Mezi nejvýraznější chyby patří nevhodně zvolená měřítka a formáty výkresů u sestav, kdy jednotlivé čáry splývají a výkresy je hůře čitelné, dále podivně nastavený výkresový styl, který vykresluje výkresy barevně dle druhů čar (výskyt v elektronické verzi výkresů), často chybějící osy rotačních tvarů u sestav, více různých fontů použitých ke kótování v rámci jednoho výkresu (Arial i Isocpeur), chybějící údaje na značkách svaru (někde absence identifikační čáry, všude absence rozměru koutových svarů - "a" nebo "z"), překrývání číselných údajů kót s čarami, nebo dokonce překótování výkresu MV-DP-17-1-2-1, přičemž duplicitní kóty si zde protiřečí. Na druhou stranu je nutné přihlédnout k rozsahu výkresové dokumentace, který pro splnění zadání diplomové práce (požadavek úplné výkresové dokumentace) činí 65 výkresů! Dá se tedy předpokládat, že chyby vznikly ve spěchu. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 100923