DOBŠÁKOVÁ, L. Hydraulický návrh difuzoru čerpadla pro dva provozní body. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluza, Miloslav

Paní Dobšáková provedla návrh kombinovaného difuzoru, výpočetně jej ověřila a provedla i hydraulický výkres. Tento návrh byl předán firmě ISH@MSA Čerpadla, a.s., Olomouc, k realizaci na čerpadle řady QED pro přečerpávání ropy, které je v současné době stále ještě ve vývoji. Kombinovaný rozvaděč byl na zkušebně ISH@MSA čerpadla experimentálně odzkoušen. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Radim

Diplomantka Bc. Lenka Dobšáková se ve své práci zabývá hydraulickým návrhem difuzoru čerpadla pro dva provozní body. Dle zadání se zaměřila na návrh difuzoru pro jednotlivé návrhové body, návrh kombinovaného difuzoru, CFD modelování a následné ověření experimentem. Diplomová práce je vypracovaná na aktuální téma vzájemné vazby čerpadlo – difuzor a vliv difuzoru na účinnost čerpadla pro různé provozní body mimo optimum čerpadla. Diplomantka popisuje problémy spojené s provozováním čerpadel mimo optimum a obšírně píše o používání a důležitosti čerpadel v průmyslu. V následujících dvou kapitolách uvádí potřebnou teorii související s návrhem difuzoru. Správně diplomantka zdůrazňuje důležitost eliminace ztrát a zvolila metodu návrhu lopatky pomocí složek absolutní rychlosti s nelineárně se měnící šířkou kanálu. Kromě toho uvádí možnost návrhu lopatky pomocí konformní transformace a potřebné vztahy pro návrh kanálu difuzoru. 4 kapitola popisuje již konkrétní návrh dvou difuzorů na zadané parametry. V 5 kapitole se pak zaměřuje na CFD modelování difuzoru pro nízký a vysoký průtok, kombinovaného difuzoru a difuzoru již umístěného na díle. Výsledky účinností srovnává graficky a uvádí patřičné závěry včetně obrázků proudového a tlakového pole v kombinovaném difuzoru. Na závěr uvádí diplomantka popis měření vyrobeného difuzoru na měřící stanici zadavatele a výsledky jsou prezentovány v příloze diplomové práce. V samotném závěru srovnává výpočty CFD s experimentem a popisuje jednotlivá řešení, kde dochází k závěru, že nově navržený difuzor dle předpokladů rozšiřuje pracovní oblast čerpadla a zmiňuje nutnost návrhu nového čerpadla, které by odpovídalo návrhu kombinovaného difuzoru. Diplomantka Bc. Lenka Dobšáková dokázala, že je schopna samostatné práce. Podařilo se jí udržet jednotnou koncepci práce. Dokázala aplikovat teoretické základy na konkrétní hydraulický návrh. Na druhou stranu bych si dovolil poukázat na některé nedostatky a chyby, kterých se studentka dopustila: Koncepční nedostatky: Téměř celá diplomová práce je psaná jako učebnicový text (vyprávění), což je nevhodné pro odborný text diplomové práce a snižuje to tak kvalitu a celkový dojem. Koncepce je tak narušena hovorovými výrazy a frázemi, které komplikují výklad dané problematiky (např. Kap. 4.3). U konkrétního návrhu (str. 40) jsou uvedeny základní rozměry difuzoru stanice Budkovce a návrhový bod, nejsou ale uvedeny parametry stanice a čerpadla (zda jde o jedno či dvoj-nátokové čerpadlo atd.), tyto informace jsou ve zkratce zmíněny až při tvorbě CFD modelu a v závěru. Str. 31-32: matoucí označení konstanty „k“. Kap. 5.3: při uvádění základních nastavení výpočtu není nutné ani vhodné připojovat obrázky z prostředí výpočetního programu, jelikož nejde o výukový text. Str. 83: Tabulky vypočtených souřadnic lopatek v příloze jsou nepřehledné. Vzhledem k symetrii je dostačující uvést pouze souřadnice jedné lopatky, vynechat informativní souřadnice poloměrů kružnic. Drobné přepisy a grafická úprava: Str. 27: dosazení do rovnice 3.14 – matematická nekorektnost. Str. 29: neodpovídá označení bodů A, B, C, D v obrázku konformního zobrazení. Str. 53, Obr. 5.5: matoucí označení souřadnice „z“. Dále se v práci vyskytují jiné drobné nepřesnosti a gramatické chyby. Diplomantka Bc. Lenka Dobšáková vypracovala svoji práci v souladu se zadáním a přes výše uvedené nedostatky doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

Žák, Radim

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 49944