ŠAŠEK, M. Charakterizace elektrolytů na bázi směsi iontová kapalina a aprotické rozpouštědlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Máca, Josef

Pan Bc. Martin Šašek zpracoval diplomovou práci na téma směsí iontových kapalin a aprotických rozpouštědel jako možných elektrolytů pro lithium iontové akumulátory. Práce obsahuje několik nedostatků z pohledu překlepů či zpracování technického textu. Během zpracovávání diplomové práce se pan Šašek seznámil s principem funkce a konstrukcí lithium iontových akumulátorů včetně různých druhů elektrolytů. Klasických na bázi aprotických rozpouštědel, tak i nových na bázi iontových kapalin. V práci je zmínka i o novém konceptu sodno-iontový akumulátor. Pan Šašek měl zájem začít pracovat na praktické části co nejdříve, aby byla diplomová práce odevzdána včas. Na konzultace docházel pravidelně a to s dotazy tykající se jak teoretické části, tak i praktické realizace. Pan Šašek i přes počáteční drobné „nehody“ v laboratoři pracoval samostatně a pravidelně. Měření byl ochoten obětovat i víkendy. V praktické části zpracoval a vyhodnotil rozsáhlý soubor dat, z nichž vybral ty nejdůležitější. Zadání diplomové práce bylo zcela splněno, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Libich, Jiří

Předložená diplomová práce studenta Bc. Martina Šaška, zadaná Ústavem elektrotechnologie, řeší problematiku iontových kapalin v aplikaci lithium and sodno-iontových akumulátorů. Práce popisuje experimenty s konkrétní iontovou kapalinou která byla použita k přípravě směsí s různými aprotickými rozpouštědly. Následně byli zvoleni nejvhodnější kandidáti pro lithné a sodné akumulátory. Z typografického a stylistického pohledu práce obsahuje množství nedostatků, plynoucích z neznalosti pravidel a zásad pro psaní odborných textů. Například str. 9 „….vodivost.[12]“ – odkaz na citaci píšeme před tečkou na konci věty. Dále str.10 zápis „3,6V“ – chybí mezera mezi hodnotou veličiny a jednotkou. V práci jsou použity různé typy písma např. str. 13, Tabulka 1, taktéž bych vytknul nadbytečná desetinná místa, která jsou v daném kontextu zcela redundantní. Práce obsahuje celou řadu překlepů např. str. 17 „pKa-203,9,27“ nebo nevhodně zvolených formulací, str. 17, část 3.2 „ve vysokých výtěžcích“. Dále nevhodně zvolené číslování jednotlivých položek literatury od str. 68. Tyto nedostatky se opakují pravidelně napříč celou diplomovou prací. Obrázek 11 na 36. straně zobrazuje tříelektrodové uspořádání měřícího systému, kde je vhodné použít termín „protielektroda“ místo anglického „counter electrode“. Dále Obrázky 3, 10 jsou přejaty z diplomové práce Ing. Kulhavého, zde by bylo vhodné se vyhnout sekundární citaci a zaměřit se na primární zdroj kterým je Michigan Technological University. Obrázek 12, který také cituje diplomovou práci Ing. Kulhavého se v uvedené práci vůbec nevyskytuje. Experimenty realizované v rámci diplomové práce studenta Bc. Martina Šaška představují velice zajímavou studii kapalných aprotických směsí a elektrolytů. Dosažené výsledky ukazují na zlepšení parametrů ve všech sledovaných oblastech, zadání diplomové práce bylo bezezbytku splněno.

Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 103358