KUBÍN, M. Tepelné zpracování nástrojových ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Jan, Vít

Práce Matěje Kubína se zabývá tepelným zpracováním nástrojových ocelí. Ačkoliv se jedná o práci studenta obecného oboru, obsahuje experimentální část. Teoretickou část zpracoval student samostatně s využitím doporučené literatury. Experimentální část potom prováděl podle postupných pokynů také samostatně, s výjimkou analýz chemického složení karbidů. Jednalo se o metalografickou analýzu dvou vrtáků, provedení pokusů tepelného zpracování a následnou analýzu získaných mikrostruktur. Výsledkem je práce překvapivá zjištěním, že označení materiálu na balení levných vrtáků ze supermarketu skutečně odpovídá realitě. V rámci práce byly identifikovány materiály dvou vrtáků jako dvě rychlořezné oceli. Byla provedena sada experimentů na dvou rychlořezných ocelích, která vedla k úspěšnému zakalení na primární tvrdost v souladu s parametry obou ocelí a neúspěšnému pokusu o popouštění obou ocelí. Tyto neúspěšné pokusy jsou v práci správně interpretovány z hlediska odolnosti proti popouštění a tedy i odolnosti při vrtání bez použití řezné emulze. Experimenty tepelného zpracování vedly k předvídatelným výsledkům, což ovšem nesnižuje jejich hodnotu jako dokladu schopnosti studenta vypořádat se s hodnocením mikrostruktury komplikované oceli. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moravčík, Igor

Predložená práca je venovaná tepelnému spracovaniu ástrojových ocelí. práca je členená na kapitoly, v ktorých rozoberá rozdelenie a označovanie nástrojových materiálov. V ďalšej časti sa venuje tepelnému spracovaniu nástrojových ocelí. V tejto časti mohla byt viac rozobratá problematika progresívnych metód tep. spracovania. Experimentálna čast obsahuje analýzu mikroštruktúr dvoch rýchloreyných ocelí. Rozbor je relatívne prehľadne spracovaný. Vyvodené závery sú adekvátne pre daný typ práce. Najväčšou slabinou celého diela je pomerne slabé vyjadrovanie a mnohé preklepy, napr: Kalitelnost je ochlazování z austenitizační teploty, pomocí EDS jsem zjistoval.... Tak isto citácie v práci sú úplne zle označené a nedodržuju absolútne poradie t.j. prvá citácia v texte má číslo 2. a druhá číslo 13... Celkovo ale práca spĺňa požiadavky, preto ju doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100850