OBRTÁČ, T. Návrh komplexního senzoru pro LoRa síť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupa, Jan

Student vypracoval kvalitní práci, která se věnuje aktuálnímu tématu internetu věcí. Rozsah a kvalita vypracovaných úkolů je na velmi dobré úrovni. Kladně hodnotím houževnatost a vytrvalost při řešení celé řady problémů, které během řešení práce nastaly. Student si poradil i s návrhem DPS a tvorbou firmware pro mikrokontrolér, přestože neměl žádné dosavadní zkušenosti v této oblasti. Během práce otestoval celou řadu senzorů a výsledky přehledně zpracoval a posoudil, na základě těchto závěrů vybral nejvhodnější senzory pro finální aplikaci. Písemná práce je přehledně a stručně zpracovaná, obsahuje pár drobných nedostatků jako chybějící písmena či zbytečné odsazení odstavce. V kapitole 2.1.2. je uvedeno LoraWAN místo LPWAN. Vzhledem k rozsahu a náročnosti úloh nebylo možné v práci zmínit více informací, tak aby nebyl výrazně překročen nepsaný limit počtu stran. Student vytvořil funkční prototyp hardware a aplikace pro vzdálené měření environmentálních veličin, tento prototyp i náležitě otestoval. Práci hodnotím výborně/A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sova, Václav

Práce se zabývá návrhem bezdrátového modulu s environmentálními senzory využívajícím LoRa síť. Student odvedl značné množství práce a dokázal, že se orientuje v oblastech návrhnu elektroniky, architektuře LoRa sítě, umí zprovoznit server, naprogramovat mikrokontrolér či uživatelskou aplikaci pro PC a navrhnout jednoduchou součást v CAD systému. V textu práce se vyskytují drobné formální nedostatky: - V kapitole 8.2 se chybně uvádí, že datový výstup většiny sensorů je typu float, jedná se o datový typ fixed-point. - Kapitolu 8.1 bych spíše zařadil do rešeršní části. - Textu práce bych také vytkl zpracování citací, kdy je citace často umístěna až za konec odstavce nebo na konci věty. U hodně pojmů také chybí relevantní odkaz. Student odvedl velké množství práce a vytvořil téměř finální produkt, proto uděluji celkové hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100937