SUJA, J. Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Tématem bakalářské práce byla optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií. Student se rychle zorientoval v zadané problematice. Sestavil jednoduchý model vozidla, navrhl algoritmus výpočtu optimálního rychlostního profilu po zadané dráze a to ve dvou variantách, bez nastavitelného aerodynamického přítlaku (křídla) a s ním. Na základě navrženého algoritmu sestavil program v prostředí software Matlab a realizoval výpočty na reálných datech. Výsledky byly porovnány s měřenými daty. Student pracoval zodpovědně a se zaujetím. Splnil zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kůdela, Jakub

Student se ve své práci zabýval nalezením optimální rychlostní charakteristiky vozidla pro pevně danou trasu. Předložená práce je obsahově na vysoké úrovni. Autor použil vhodnou metodologii jak na sestavení modelu vozidla, tak na následnou optimalizaci. Popsané metody pak použil v reálné aplikaci a poskytnul srovnání rychlostní charakteristiky nalezené algoritmem s charakteristikou, kterou získal z měření. Za zmínku určitě stojí i to, že si autor zvolené algoritmy sám naprogramoval. Student tak bez pochyb splnil zadání a předsevzaté cíle. Co se formální stránky týče, práce je přehledně členěna a použité značení je konzistentní. Hlavní nedostatek je v grafické úpravě, kdy obrázky použité v kapitole 1 nejsou v dobrém rozlišení a obrázek 8 by neměl mít popis v angličtině. V práci se objevuje jen malé množství překlepů (např. záměna “with” za “whit“ v abstraktu). Dalším nedostatkem je nekonzistentnost ve formátu jmen autorů v seznamu literatury. Nicméně tyto lehké formální nedostatky nemají zásadní vliv na kvalitu práce, kterou tímto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 101686