PELÁN, O. Výroba vodíku elektrolýzou a možnosti zvyšování účinnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláčik, Ján

Študent Ondřej Pelán odovzdal bakalársku prácu, ktorá sa venuje výrobe vodíka alkalickou elektrolýzou a princípom zvyšovania účinnosti tohoto procesu. Práca jednoduchým, prehľadným a zároveň odborným spôsobom popisuje reguláciu elektrolýzy prerušovaním elektrického prúdu v pravidelných impulzoch. Pozitívne hodnotím študentovu iniciatívu, kreativitu a prácu s citáciami. Oceňujem kvalitné rešeršné spracovanie zadanej témy a taktiež overenie hypotézy praktickým meraním. Študent priebežné výsledky pravidelne konzultoval. Práca spĺňa zadanie, preto odporúčam túto prácu k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Špiláček, Michal

Předložená práce se skládá z rešeršní a experimentální části. Rešeršní část je sepsána přehledně a dostatečně detailně. Experimentální část je zpracována precizně a výsledky mohou mít užití v praktickém využití navrhovaného systému. Práce splnila všechny zadané cíle a jediná výtka je k špatné typografii rovnic. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 96854