ORAVEC, P. Návrh brzdového pedálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Peter Oravec zpracovával svou bakalářskou práci jako člen studentského týmu Formule Student. Svou práci koordinoval s ostatními členy týmu a zpracovával v návaznosti na celkovou konstrukci vozidla formule. V časovém rozvržení práce se v první fázi soustředil na vytvoření konstrukčního návrhu nejen brzdového pedálu, ale i souvisejících dílů konstrukční skupiny. V závěrečné části práci prováděl počítačové simulace napjatosti navržených dílů. Intenzivně přitom využíval konzultací u vedoucího práce. Přestože šlo o výpočty v MKP systému, se kterým dříve nepracoval, velice brzy si osvojil základy postupu těchto simulačních výpočtů a dodržování potřebných zásad, dokázal samostatně analyzovat dosažené výsledky a na jejich základě upravovat navrženou konstrukci s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku. Cíle práce byly studentem splněny nad rozsah původně daný zadáním, závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Bakalářská práce ve svém úvodu popisuje brzdové systémy osobních automobilů, kdy po obecném popisu přechází do pasáže zabývající se požadavky kladenými na pedál závodního automobilu Formule Student. Těžiště práce tvoří návrhový výpočet pedálového poměru brzdového pedálu a následná konstrukce sestavy brzdového systému vozu Formule Student. Autor při úpravách konstrukčního návrhu komponent využíval simulace pomocí metody konečných prvků. Práce je na velmi dobré úrovni a jejím výstupem je možnost aplikace pedálové sestavy na vozidlo. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100737