VONDRÁČEK, J. Řízení šaržového procesu na bázi receptur v jazyce SCL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Cílem diplomové práce je vytvoření a ověření funkce programovacího standardu pro řízení dávkových procesů a to podle doporučení mezinárodního standardu S88. Jádro práce spočívá v realizaci celého procedurálního modelu v PLC, tedy bez použití profesionálního softwarového programu typu „Batch“. V průběhu zpracovávání zadané úlohy prokazoval diplomant velmi dobré znalosti v dotčené problematice. Od začátku bylo zřejmé, že již má zkušenosti s programováním PLC Simatic. Jde o studenta kombinovaného studia, který v důsledku profesního vytížení bojoval s časem, což kompenzoval výjimečným nárazovým úsilím a zodpovědným přístupem k práci. Přestože řešená problematika mu byla profesně blízká, využíval sporadické konzultace s vedoucím práce a dokázal je efektivně využívat. Nicméně, předložený projekt je jeho samostatná práce, byť se dá předpokládat, že některé funkce vytvořil již dříve a nyní je modifikoval. Zadání práce, které pokládám za dosti náročné, splnil diplomant v plném rozsahu. Znalosti, zodpovědnost a svědomitost, která je v práci vidět, koreluje s tím, jak se projevoval během studia, alespoň v mých předmětech. Práci navrhuji klasifikovat stupněm A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Milan, Sobotka

Zadání diplomové práce je velmi náročné po stránce odborné i časové. Práce předpokládá zvládnutí programovacího jazyka Simatic Step 7 SCL a vizualizačního programu WinCC, vytvoření řídícího programu a jeho otestování. Diplomant splnil zadání z hlediska cíle, tj. vytvořil funkční bloky, které řídí proces na základě vytvořené receptury. Diplomová práce je přehledně uspořádána do sedmi kapitol. Diplomant v práci stručně představil standart S88 pro řízení dávkových procesů, včetně popisu různých úrovní receptur. Jádro práce tvoří kapitola čtvrtá a pátá – tvorba programu pro řízení a ovládání technologie. Autor nás seznamuje nejdřív se strukturou programu a pak s vlastním projektem. Vizualizace a ovládání procesu je velmi dobře zpracované a praktické. Ve vytvořené demonstrační aplikaci mohla být implementovaná funkce zadání vice dávek pro výrobu. Zadání diplomové práce splnil diplomant v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 39283