KRÁLOVSKÝ, J. Automatizace v malosériové a kusové výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Autor k dané práci Automatizace v malosériové a kusové výrobě přistupoval samostatně. V cílech bakalářské práce chybí bod 2.což je charakteristika možných řešení a bod 3. což je projekční řešení vybrané varianty. Zpracovávaná problematika je ve firmě VMV, kde se autor rozhodl zda by nebylo vhodné do výroby aplikovat robota UR 5, který by ušetřil náklady právě u malosériové a kusové výrobě. Jeho výsledkem ze subjektivních dat dané výroby, je to že i při třísměnném provozu by byl ekonomicky výhodnější další pracovník, nežli aplikace robotu. Dále chybí použití literatury zadané v seznamu bakalářské práce. Možná měl autor více konzultovat danou problematiku s vedoucím práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Vlastní automatizaci mezioperační dopravy předmětů do 5kg pro firmu VMV spol. s r.o. se autor BP věnuje až od s. 19 do s. 30. V tab. 1 uvádí vstupní údaje z výše uvedené firmy pro následující výpočet nákladů pro využití manipulačního robota UR5 a ve vztahu k řešení manipulace s dělníkem dospívá k závěru, že lidská práce je úspornější, než použití robota i při třísměnném provozu. Své tvrzení opírá o subjektivní údaje z tab.1 až 5.Formální zápis v seznamu použitých zdrojů je nepřesný.Autor nesplnil dva cíle daného zadání BP ze 4. Nepoužil při řešení doporučenou literaturu od ved. BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 100926